Advokat Ronnie Varberg

Advokat Ronnie Varberg er partner hos Retsadvokaterne I/S.

Ronnie Varberg har møderet for Højesteret.

Han har speciale inden for følgende områder:

 • Generel erhvervsret
 • Selskabsretlig rådgivning
 • Udarbejdelse af kontrakter og rets- og voldgiftssager
 • Bolighandler
 • Mangler ved fast ejendom
 • Ansættelsesret
 • Køb og salg af mindre virksomheder
 • Konkursret
 • Entrepriseret
 • Gældssanering
 • Tvangsauktioner
 • Lejeret

Ronnie yder erhvervsretlig rådgivning, herunder forberedelse af generationsskifte af virksomheder, samt udarbejdelse af dokumenter forbundet med generationsskiftet. Ronnie bistår klienter ved køb og salg af virksomheder, hvor han deltager i forhandlingen af vilkårene for overdragelsen af en virksomhed, og gennemgår og/eller udarbejder de relevante dokumenter forbundet med overdragelsen. Ronnie rådgiver herudover virksomheder ved indgåelse af samarbejdsaftaler, forhandlerkontrakter og andre lignende aftaler/kontrakter, som virksomheder indgår med diverse samarbejdspartnere. 

Ronnies selskabsretlige rådgivning består primært af valg af selskabsform, udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, vedtægter og ejeraftaler. Rådgivningen kan også bestå i valg af selskabsform ved erhvervelse af aktier, herunder ejendomme, virksomheder og lignende. 

Ronnie har siden sin fuldmægtigtid beskæftiget sig med retssager og siden hen også voldgiftssager. Ronnie har deltaget i flere hundrede retssager og har møderet for landsret. Før sagen skal indbringes for domstolene, vil Ronnie give klienten en realistisk forventning til sagens endelig resultat, og sammen med klienten vurdere, om det er procesøkonomisk forsvarligt at føre sagen. 

Ligesom voldgiftssagerne, har Ronnie også gennemgået bolighandler siden han var advokatfuldmægtig. Han har derfor set alle former for bolighandler, og kan hjælpe dig uanset hvilke udfordringer din bolighandel måtte have.

Ronnie har også specialiseret sig inden for det område, som kaldes mangler ved fast ejendom. Mangler ved fast ejendom omhandler blandt andet de mangler der kan være efter købet af en ejendom.

Inden for ansættelsesretten beskæftiger Ronnie sig med udarbejdelse af og gennemgang af ansættelseskontrakter, samt rådgivning omkring ansættelsesvilkår, herunder afskedigelser og eventuelle tvister i den anledning.  

Ved køb eller salg af mindre virksomheder kan Ronnie tilbyde rådgivning og udarbejdelse af overdragelsesdokumenter (købsaftale, NDA mv.). Herudover deltager han i due diligence.

Ronnie har fungeret som kurator i adskillige konkursboer og har opnået stor erfaring med konkursretlige problemstillinger. 

Entrepriseretlig rådgivning består af udarbejdelse eller gennemgang af entreprisekontrakter, samt forhandling af vilkårene i sådanne kontrakter. Ronnie har stor erfaring med gennemgang af typehuskontrakter og forhandling af vilkårene i disse. Endvidere rådgiver Ronnie omkring de problemstillinger, som kan opstå under et byggeris opførelse. Denne rådgivning ydes til såvel professionelle entreprenører, som til privatpersoner. 

Ronnie har været medhjælper ved skifteretten i Hillerød vedrørende gældssaneringssager, og har opnået stor erfaring med disse sager og de mange problemstillinger, der opstår ved sagernes behandling. 

Herudover har han varetaget inddrivelse af ejendomsskatterestancer for Frederikssund og Egedal kommuner, og har i den anledning afholdt adskillige tvangsauktioner ved retten i Hillerød. Ronnie kan derfor rådgive personer og virksomheder, der påtænker at erhverve en ejendom på tvangsauktion.  

Sidst men ikke mindst har Ronnie et indgående kendskab til lejeretten, herunder udarbejdelse af lejekontrakter, fraflytningsrapporter, udsættelse af leje og sager ved huslejenævnet og boligretten.

Ronnie kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 og mail rv@retsadvokaterne.dk

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er, som vedtægterne foreskriver det, medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Ronnie Varberg advokat hos Retsadvokaterne

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963