FORÆLDREMYNDIGHED OG BARNETS BOPÆL

Familieadvokat med speciale i familieret

ADVOKAT MED SPECIALE I BØRNESAGER

Forældremyndighed

Udgangspunktet i loven er, at begge forældre skal have del i forældremyndigheden. Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, men ønsker at få det, kan du altid aftale med den anden forælder, at I skal have fælles forældremyndighed.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, og den anden forælder ikke ønsker, at du skal have del i forældremyndigheden, så skal sagen i retten, hvor det er en dommer, der beslutter om der skal være fælles forældremyndighed. Det samme gør sig gældende, hvis I har fælles forældremyndighed, men en af jer af en eller anden grund ikke længere ønsker, at den anden skal have del i forældremyndigheden.

Sagen om forældremyndighed og/eller barnets bopæl kommer først i byretten i den retskreds, hvor barnet bor. Hvis du ikke er enig i den afgørelse, som dommeren i byretten kommer frem til, kan dommen ankes til landsretten. Ankefristen er 4 uger i sager om forældremyndighed og bopæl. Hvis du anker inden 2 uger, gælder byrettens dom ikke, medmindre dommeren har besluttet noget andet. Hvis der ankes efter 2 uger – men inden 4 uger – gælder byrettens dom indtil landsretten har afsagt ny dom. Landsrettens dom kan kun ankes til Højesteret, hvis sagen er principiel.

Hvis du vil opstarte en sag om forældremyndighed, hvor du ikke er enig med den anden forælder, skal du først rette henvendelse til Familieretshuset.

Har du en sag om forældremyndighed som skal i retten, kan du få fri proces til retssagen, hvis du opfylder betingelserne. Det kan du læse mere om her.

Barnets bopæl

Hvis du ønsker, at dit barn skal bo hos dig, så kan du altid aftale med den anden forælder, at barnet flytter hjem til dig, men det kræver selvfølgelig, at den anden forælder er indstillet på det. Hvis I ikke er enige om, hvor barnet skal bo, er det en dommer i retten, der træffer afgørelsen.

Hvis uenigheden opstår i forbindelse med samlivsophævelsen, skal du være særlig opmærksom på, at du ikke fraflytter den fælles bopæl, før spørgsmålet om barnets bopæl er afklaret.

Handler din sag om, hvem af jer der skal have bopælspligten, kan du måske få retshjælpsdækning igennem din forsikring, eller fri proces, hvis du opfylder betingelserne, og ikke har en retshjælpsforsikring.

Hvis du ønsker, at opstarte en sag om bopælen, så skal du først kontakte Familieretshuset.

Delt bopæl

Med det nye familieretlige system, har vi fået et nyt begreb, der hedder delt bopæl.

Hvis I har fælles forældremyndighed, har barnet automatisk delt bopæl i 3 måneder, efter I er gået fra hinanden – med mindre I bliver enige om, hos hvem af jer, barnet skal have bopæl.

Konsekvensen af automatisk delt bopæl er, at I ikke kan starte en sag om bopæl i Familieretshuset i 3 måneder efter samlivsophævelsen. I kan dog søge om samvær i Familieretshuset.

Hvis I ikke selv har aftalt, at ordningen skal fortsætte, bortfalder den automatiske delte bopæl efter 3 måneder. Herefter kan I aftale, hvor barnet skal have bopæl, eller I kan vælge at lade aftalen om delt bopæl fortsætte. Hvis I ikke er enige om, hvor barnet skal bo, kan I starte en sag i Familieretshuset.

Barnet vil ikke have automatisk delt bopæl i 3 måneder, efter I er gået fra hinanden, hvis:

  1. begge forældre flytter fra det fælles hjem eller
  2. der er afgørende hensyn til barnet, der taler imod delt bopæl. Det kan fx være bekymring om vold, seksuelle krænkelser eller andre grænseoverskridende handlinger. Det kan også være mindre alvorlige omstændigheder, hvis det påvirker barnet og dets trivsel.

I disse tilfælde kan I starte en sag om bopæl i Familieretshuset indenfor de første tre måneder efter I er gået fra hinanden.

Har du brug for en specialiseret advokat til en sag vedr. forældremyndighed eller barnets bopæl, så kontakt os her.

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963