FAST EJENDOM

Viser det sig, at der er MANGLER VED en FAST EJENDOM, som du har købt, så vil vi anbefale, at du kontakter Retsadvokaterne. Hos retsadvokaterne er vi specialiseret i fast ejendom, og vi kan derfor hjælpe dig i alle situationer

Når man køber en fast ejendom eller en andelsbolig, er det for de fleste en meget stor investering, og det er derfor afgørende, at der ikke efter købet viser sig mangler ved ejendommen eller andelsboligen.

Væsentlige mangler kan forhindre en i at benytte ejendommen, men ens økonomi kan også blive lagt i grus, hvis der konstateres væsentlige mangler. Det er derfor af stor betydning at vide, hvad ens retsstilling i forhold til sælger og evt. andre måtte være, hvis der konstateres mangler.

Før købet er det derfor vigtigt at få en advokat til at gennemgå handlens dokumenter og lade en bygningssagkyndig gennemgå ejendommen for fysiske mangler. På den måde kan de fleste overraskelser undgås.

Viser det sig alligevel efter købet, at der er mangler ved ejendommen, opstår spørgsmålet om, hvem der skal betale for udbedringen.

Retsstillingen her afhænger af om lov om forbrugerbeskyttelse (reglerne om tilstandsrapport) har været anvendt eller ikke.

ER DER EN MANGEL VED DEN FASTE EJENDOM?

For overhovedet at have muligheden for et krav, skal manglen være retlig relevant. Fordi taget er nedslidt og skal udskiftes, er dette ikke nødvendigvis en mangel, hvis taget svarer til tagets alder. En mangelsbedømmelse må altid tage udgangspunkt i, hvad der er aftalt og oplyst under købet.

NÅR LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE IKKE HAR VÆRET ANVENDT

Hvis loven ikke har været anvendt, så betyder dette, at sælger kan gøres ansvarlig på to grundlag. Enten som erstatning, hvis sælger kendte eller burde kende til manglen, eller havde garanteret herimod eller som forholdsmæssigt afslag, såfremt manglen medfører en værdiforringelse af ejendommen.

I disse sager vil køber selv skulle bære omkostningerne for bevissikring mv., hvilket dog i visse tilfælde kan dækkes af en retshjælpsforsikring. I fald I har en retshjælpsforsikring, ansøger vi dem om forsikringsdækning, når sagen startes op.

NÅR LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE HAR VÆRET ANVENDT

Hvis sælger inden købet har fremlagt en tilstandsrapport, der ikke er mere end 6 måneder gammel, et tilbud på en ejerskifteforsikring og meddelt at ville betale halvdelen af præmien er sælger som udgangspunkt ikke ansvarlig for mangler.

Sælger er kun ansvarlig for mangler ved bygningen, såfremt der er givet garanti herimod, udvist grov uagtsomhed (typisk fortiet kendte mangler ved ejendommen), eller såfremt manglen er indtrådt efter tilstandsrapportens udarbejdelse, men inden overtagelsesdagen.

Udgangspunktet er således, når loven har været anvendt, at sælger ikke kan gøres ansvarlig.

I sådanne tilfælde er det så ejerskifteforsikringen der skal dække manglerne.

Ejerskifteforsikring med standard dækning dækker alene huset, hvorfor forhold vedrørende grunden og kloakken, som udgangspunkt ikke er dækket. Visse selskaber tilbyder dog en ekstra dækning, hvor både grundforhold og kloakforhold er omfattet af ejerskifteforsikringens dækningsomfang.

Hvis tilstandsrapporten ikke har oplyst om manglen eller ikke angivet den fyldestgørende kan den bygningssagkyndige muligt have et ansvar.

HVIS DU OPDAGER EN MANGEL PÅ EJENDOMMEN

Det er vigtigt så hurtigt som muligt efter at have opdaget manglen at kontakte en advokat. Dels skal sælger og muligt andre ansvarlige have oplysninger om fundet hurtigst muligt, dels er det væsentlig, at der snarest gennemføres en bevissikring typisk i form af syn og skøn.

Manglen må under ingen omstændigheder udbedres uden forudgående bevissikring.

ENTREPRISE OG NYBYG

Ved entreprise og nybyg er sælger normalt en professionel, der har opført ejendommen med salg for øje. I disse tilfælde kan lov om forbrugerbeskyttelse ikke anvendes, og sælger/entreprenøren har et entreprenøransvar i mindst 5 år efter afleveringen af byggeriet. Dette afhænger af aftalen indgået mellem parterne.

Entreprenøransvaret er et ansvar for alle mangler ved byggeriet, medmindre der er tale om en udviklingsskade. I modsætning til de almindelige regler ved mangel ved fast ejendom har sælger/entreprenøren ved mangler omvendt krav på at udbedre manglen.

Det er derfor vigtigt, at der reklameres over manglen, så snart den er blevet kendt med påbud til sælger/entreprenøren om inden for en vis nærmere fastsat rimelig frist afhængig af manglens karakter at udbedre forholdet.

Gør han ikke det, fortabes retten til afhjælpning, der derfor kan overgå til udbedring ved 3. mand for entreprenøren/sælgers regning.

Uenigheder i forbindelse med nybyggeri/entreprise håndteres typisk ved brug af voldgift. Voldgift kan dog alene anvendes, hvis det er angivet i aftalen, at tvister løses ved voldgift. Hvis det ikke er tilfældet, skal sagen håndteres ved de almindelige domstole.

Entrepriseret er bedst betegnet ved at være håndtering af de aftaler, som indgås mellem en bygherre (køber af et nybygget hus) og entreprenøren om opførelse af et hus.

Ethvert byggeprojekt kræver en aftale, som giver det fulde overblik over dine pligter, men også de andre parters pligter og rettigheder.

Som alt andet minimerer en god aftale mest muligt risikoen for tvister og konflikter.

Vi repræsenterer dig uanset om du er bygherre eller entreprenør.

SKAL VI HJÆLPE DIG MED KØB AF FAST EJENDOM?

Du kan udfylde kontaktformularen herunder, og vi vil ringe dig op.

Du kan også ringe til os på Tlf. 41 94 80 00, eller sende os en mail på info@retsadvokaterne.dk