STRAFFERET / FORSVARSADVOKAT

Hvis du bliver sigtet eller tiltalt i en straffesag, så har du ret til en forsvarsadvokat. Du bestemmer selv, hvilken advokat der skal forsvare dig. Du er velkommen til at ringe til Restadvokaterne, så snart politiet har sigtet/Tiltalt dig, eller har oplyst dig om, at du vil blive sigtet

Fra det tidspunkt du bliver sigtet i en straffesag har du krav på en forsvarsadvokat. Det er en fordel for dig, at du kontakter Retsadvokaterne så hurtigt som muligt, hvis du mistænkes for at have begået noget strafbart. Herved kan vi tilrettelægge det bedste forsvar for dig med det samme. Hos Retsadvokaterne har vi to advokater, som er specialiseret inden for strafferetten. Du vil således kunne blive repræsenteret af både advokat Ronnie Varberg, og advokat Cecilie Mieth.

Du kan selv vælge, hvem du ønsker som forsvarsadvokat. Hos Retsadvokaterne har vi mange års erfaring med straffesager, og du har ret til, at din advokat er tilstede under afhøringerne hos politiet. Det er vigtigt, at du hurtigst muligt får en advokat, hvor du herefter har mulighed for at drøfte sagen med din advokat før en afhøring hos politiet. Retsadvokaterne vil her kunne vejlede dig om, hvorvidt det er bedst for dig at udtale dig eller ikke at gøre det. Retsadvokaterne vil naturligvis vejlede dig om dine øvrige rettigheder som sigtet, tiltalt og under sagen. Retsadvokaterne har tavshedspligt og tjener udelukkende dine interesser.

Kontakt derfor Retsadvokaterne hurtigst muligt, hvis politiet mistænker eller sigter dig i en straffesag.

HVIS DU SKAL I RETTEN

Skal du i retten i en straffesag har du ligeledes krav på at få beskikket en advokat som din forsvarer. Kontakt derfor Retsadvokaterne eller bed politiet eller retten om, at en advokat fra Retsadvokaterne beskikkes som din forsvarsadvokat. Hvis du allerede er involveret i en straffesag, og ønsker en ny advokat, kan du også anmode om at en advokat fra Retsadvokaterne skal være din advokat.

Retsadvokaterne får herefter tilsendt sagens akter. Vi vil herefter have mulighed for at gennemgå sagens akter og forberede sagen inden sagen skal for retten. Vi vil i samme forbindelse drøfte, om der skal indkaldes yderligere vidner til retssagen og om vi ønsker yderligere efterforskning i sagen. Vi vil finde det bedste forsvar for dig!

ERSTATNING I STRAFFESAGER

Hvis du har været uberettiget anholdt eller varetægtsfængslet kan du kræve erstatning. Det kan Retsadvokaterne hjælpe dig med at søge. Du kan også kræve erstatning, hvis politiet har udsat dig for et indgreb, fx aflyttet din telefon, foretaget ransagning, beslaglagt nogle af dine ting eller visiteret dig uden grund. Du er altid velkommen til at kontakt Retsadvokaterne, der kan vurdere, om du kan kræve at få erstatning fra politi- eller anklagemyndighed og vi kan herefter hjælpe dig med at få erstatningen. Som udgangspunkt betaler politiet og anklagemyndigheden Retsadvokaternes honorar, hvis du tilkendes erstatning.

VALG AF FORSVARSADVOKAT

Der findes mange forsvarsadvokater i Danmark. Det er vigtigt, at du vælger en forsvarsadvokat som du stoler på og har tillid til. Hos Retsadvokaterne er vi specialiseret i strafferet og straffesager og vi lægger vægt på, at vi er let tilgængelige for dig og dine nærmeste. En forsvarsadvokat er ofte den eneste vej til at få politiet og anklagemyndigheden i tale, hvorfor du har en berettiget forventning til, at du kan få fat i din forsvarsadvokat. Vi har advokater, der har flere års erfaring som forsvarsadvokater, som derfor ved, hvordan politiet og anklagemyndigheden tilrettelægger deres sag – og det er din fordel.

HVEM BETALER FOR FORSVARSADVOKATEN?

Når Retsadvokaterne beskikkes som din forsvarer, vil staten betale for Retsadvokaternes bistand i forbindelse med sagen. I det tilfælde, at du bliver dømt i sagen, vil retten kunne pålægge dig at betale helt eller delvist for udgifterne til advokat. Hvis du bliver frifundet betaler statskassen

HVORNÅR ER DU SIGTET OG HVORNÅR ER DU TILTALT?

Det er politiet, der afgør, om de vil sigte dig for en strafbar lovovertrædelse. Det gør de, hvis de mener, at du skal straffes. Politiet kan sigte dig for overtrædelse af straffeloven, men også for overtrædelse af særlovgivningen. Det betyder, at politiet eksempelvis kan sigte dig for overtrædelse af færdselsloven, lov om euforiserende stoffer, knivloven m.v. Du har ret til at vide, hvad du bliver sigtet for. Det er ikke nødvendigt, at politiet anholder dig for at sigte dig.

Du har ikke pligt til at udtale dig til politiet – det er helt frivilligt. Når du er sigtet får du herudover andre rettigheder. Du har som udgangspunkt mulighed for at få en forsvarsadvokat, som du kan kommunikere med frit uden at dette overværes eller på nogen måde aflyttes. Du har herudover ret til at se og gøre dig bekendt med politiets materiale, samt anmode politiet om at foretage efterforskning, som du mener er relevant for din sag.

De samme rettigheder har du, når du bliver tiltalt i en straffesag. Når du bliver tiltalt, så har anklagemyndigheden den opfattelse, at der er en stærk sandsynlighed for at du vil blive dømt i sagen og derfor sendt sagen til behandling i retten. Anklagemyndigheden skal være objektive, når de ser på og vurderer sagen. Det er blandt andet derfor, at du hurtigst muligt skal få beskikket en advokat fra Retsadvokaterne, således at alle sten kan blive vendt med det samme.

PERSONUNDERSØGELSE OG ANDRE DOKUMENTER

Anklagemyndigheden kan anmode Kriminalforsorgen om at indhente en personundersøgelse i sagen. Det betyder, at du vil blive indkaldt til en samtale med en medarbejder fra Kriminalforsorgen, oftest en socialrådgiver, som stiller dig spørgsmål om dine private forhold. Det kan være spørgsmål om din nuværende beskæftigelse, dine fremtidsplaner, uddannelse, familieforhold osv. Det er altid en god idé at deltage i disse undersøgelser. Din forsvarer kan ligeledes anmode Anklagemyndigheden om at få udarbejdet sådan en undersøgelse.

Der kan herudover være mulighed for at indhente dokumenter og udtalelser fra kommunen, andre myndigheder og fagpersoner, såfremt det kan være til gavn for din sag. Det kan din forsvarsadvokat vejlede dig om.

AFHØRING

Politiet kan indkalde dig til afhøring. Når politiet ønsker at afhøre dig er det vigtigt, at du kontakter en forsvarer hurtigst muligt, der kan vejlede dig om forløbet. Afhøringen foregår som regel på en politistation, hvor en politimand vil afhøre dig. Det er vigtigt, at din forsvarsadvokat er til stede, således han kan holde øje med, at dine rettigheder bliver overholdt.

Du har ikke pligt til at udtale dig og det er herudover ikke strafbart, hvis du lyver.

Politiet kan foretage flere afhøringer af dig, hvis de mener, at det er nødvendigt. Det kan være, at der kommer nye oplysninger frem i forbindelse med efterforskningen, der gør, at du skal høres igen.

Politiet vil tage dit fingeraftryk og foto, når du bliver sigtet og afhørt på politistationen.

ANHOLDT

Politiet har mulighed for at anholde dig, hvis de mener, at der er begået et strafbart forhold samt at der er rimelig mistanke om, at det er dig, der har gjort det.

Det skal være nødvendigt at anholde dig for enten at sikre, at du ikke vil lave yderligere kriminalitet, for at sikre din tilstedeværelse eller hindre, at du taler eller kommunikerer med andre.

Læs her om mulighed for erstatning ved uberettiget anholdelse (link til den side, der omhandler det)

Du har ikke pligt til at udtale dig til politiet.

Politiet skal løslade dig inden for 24 timer, hvis de ikke mener, at du skal fremstilles for en dommer. Det fremgår i Grundloven og er en helt basal rettighed.

Civile personer har også mulighed for at foretage en anholdelse. Her skal den anholdte hurtigst muligt overgives til politiet.

FREMSTILLING I GRUNDLOVSFORHØR OG FREMSTILLING FOR EN DOMMER

Når du er blevet anholdt skal du løslades inden for 24 timer med mindre, at politiet mener, at du skal fremstilles for en dommer med anmodning om varetægtsfængsling.

Hvis politiet vil fremstille dig i grundlovsforhør skal der være begrundet mistanke om, at du har begået en lovovertrædelse, der vil medføre en straf på ikke under 30 dage. Herudover skal den lovovertrædelse du mistænkes for kunne medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover efter loven, mens der

  • Skal være bestemte grunde til at antage, at du vil unddrage forfølgningen eller fuldbyrdelsen af sagen, eller
  • Der er bestemte grunde til at frygte, at du på fri fod vil begå lignende kriminalitet, eller
  • Der er bestemte grunde til at antage, at du vil vanskeliggøre sagen ved at fjerne spor, advare andre eller påvirke nogen i sagen.

Politiet kan endvidere anmode om at du varetægtsfængsles, hvis der er en særligt bestyrket mistanke om, at du har begået en grov forbrydelse, hvor straframmen er over 6 år, og hensynet til retshåndhævelsen kræver, at du ikke er på fri fod eller en række nærmere oplistet bestemmelser, hvis der ventes at du vil få en ubetinget dom på fængsel i mindst 60 dage og retshåndhævelsen kræver, at du ikke er på fri fod.