PRIVATLIVSPOLITIK

EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov

Den 25. maj 2018 trådte EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov i kraft. Lovgivningen betyder skrappere krav til håndtering af persondata.

Vi skal som dataansvarlige, jf. databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov, give dig nogle informationer om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Hvordan behandler vi dine personoplysninger

Som led i udøvelsen af vores advokatvirksomhed, behandler vi dine personoplysninger.

Det er som udgangspunkt kun almindelige oplysninger, som vi registrerer om dig. Dvs. dit navn, kontaktdetaljer og andre identifikationsoplysninger, som paskopi og cpr-nummer mv. Dog kan vi i andre tilfælde opbevare oplysninger af følsom karakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9 (eksempelvis race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, seksualitet og helbredsoplysninger). Vi kan dog i visse tilfælde også registrere oplysninger om strafbare forhold.

Dine oplysninger registreres af hensyn til sagsbehandlingen eller af andre relevante grunde, f.eks. i forbindelse med sagsbehandlingen, fastlæggelse af krav, opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtelser eller fordi vi opbevarer oplysningerne i en periode efter afslutningen af sagsbehandlingen, jf. nærmere nedenfor. Hvis du er registreret i vores CRM-system eller adressekartotek kan vi også behandle dine oplysninger.

De oplysninger vi behandler kan komme fra dig selv eller andre.

Dine persondata behandler vi med hjemmel i retsplejeloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6 og § 7.

Grundlaget for behandlingen af personoplysningerne kan være den aftale om advokatbistand, som du eller den virksomhed, som du repræsenterer, har indgået med os eller det kan være en retlig forpligtelse. Retsplejeloven og de advokatetiske regler foreskriver, at vi i de sager, som vi hos Retsadvokaterne påtager os kan være forpligtede til at søge sagerne oplyst. Derudover er vi også pålagt forpligtelser jf. hvidvaskloven. Det almindelige grundlag for behandlingen af følsomme oplysninger vil typisk være, at behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

I forbindelse med vores arbejde kan det være nødvendigt at videregive dine oplysninger til andre. Det kan være domstolene, banker, offentlige myndigheder eller andre advokater, fagforeninger eller revisorer. Dette vil ske indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesoven, samt de øvrige regler, som vi som advokatvirksomhed er omfattet af. Der gælder i den forbindelse særlige regler i retsplejeloven om advokaters tavshedspligt, der indebærer, at vi i mange tilfælde ikke videregiver oplysninger til udenforstående.

Hvilke legitime interesser forfølges ved behandlingen ?

Som udgangspunkt vil behandlingen af dine personoplysninger kunne ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller c, men kan også i visse tilfælde ske efter interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det kan skyldes, at behandlingen af dine personoplysninger er af væsentlig betydning for, at vi kan udføre arbejdet som advokater i henhold til retsplejelovens regler.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Vores it-system er et eksternt hostet system, hvori vi opbevarer dine personoplysninger. Derudover opbevarer vi dine personoplysninger i andre relevante arkiver. Der er iværksat relevante tiltag for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og at det kun er relevante personer, der har adgang til dine personoplysninger.

Som udgangspunkt slettes dine personoplysninger 5 år efter, at sagsbehandlingen er afsluttet, og sagen er arkiveret, medmindre der er saglig grund til at vi beholder oplysningerne længere. Personoplysninger i CRM-systemer og adressekartotek opbevares så længe, der er behov for, at vi kan komme i kontakt med hinanden.

Hvidvaskloven indeholder også særlige regler om, hvor længe oplysninger skal opbevares, hvilke vi også overholder.

Hvis behandlingen af dine oplysninger sker med hjemmel i dit samtykke, kan du trække dette samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at sende en mail til info@retsadvokaterne.dk. Vi vil i givet fald slette oplysningerne, medmindre der er en anden hjemmel til fortsat at behandle dine personoplysninger.

Det bemærkes, at sletningen i givet fald ikke påvirker den lovlige behandlingen, der har fundet sted, før du trak samtykket tilbage.

Hvad er dine rettigheder?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forbindelse med at vi behandler dine oplysninger. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder kan du kontakte os på info@retsadvokaterne.dk.

Har jeg ret til at se mine oplysninger?
Har jeg ret til at få berigtiget oplysningerne?

Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet. Du har derudover også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, såfremt det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

Kan jeg få mine oplysninger slettet?

Du har i visse tilfælde ret til at få oplysninger slettet før udløbet af den generelle slettefrist, jf. ovenfor. Det gælder f.eks. hvis du ikke længere ønsker at være registreret i vores CRM-register eller adressekartoteker, men det kan også være i tilfælde, hvor det ikke længere er relevant for os, at vi behandler dine personoplysninger.

Kan jeg få begrænset behandlingen?

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Det indebærer, at vi kun vil behandle en begrænset del af dine oplysninger. I så fald vil vi indskrænke behandlingen af dine oplysninger baseret ud fra en konkret vurdering.

Kan jeg gøre indsigelser?

Du har ret til at indgive en indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger i tilfælde, hvor behandlingen har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også indgive en indsigelse mod, at dine personoplysninger bruges i forbindelse med direkte markedsføring.

Har jeg en ret til dataportabilitet?

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra os til en anden dataansvarlig.

Hvordan udnytter jeg mine rettigheder eller klager?

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder kan du sende en mail til cm@retsadvokaterne.dk, eller du kan rette henvendelse til den advokat, som du sædvanligvis har kontakt med via mail til den pågældende eller pr. brev til Retsadvokaterne, Djalma Lunds Gård 3, 1. th., 4000 Roskilde.

Du kan også klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller ved at skrive til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

Har du yderligere spørgsmål?

Hvis du måtte have spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt har behov for bistand, er du velkommen til at ringe eller skrive til os på info@retsadvokaterne.dk.

Med venlig hilsen

Retsadvokaterne Roskilde.