Våben - Straffelovens § 192a

Våbenloven regulerer brugen og besiddelsen af våben og sprængstoffer. Som overbygning på reglerne i
våbenloven, er § 192 i straffeloven med skærpede strafferammer. Bliver du sigtet eller tiltalt efter enten
våbenloven eller straffeloven, så har du brug for en forsvarsadvokat. Du er velkommen til at kontakte
Retsadvokaterne, og så hjælper vi dig videre med at finde en specialiseret advokat til din straffesag.

§ 192 a
Stk. 1. Med fængsel fra 2 år indtil 8 år straffes den, der overtræder lovgivningen om våben og
eksplosivstoffer eller artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14.
marts 2012 ved under særligt skærpende omstændigheder at indføre, udføre, transportere, erhverve,
overdrage, besidde, bære, anvende, tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling forske i

  1. skydevåben eller
  2. andre våben eller eksplosivstoffer, når våbnet eller eksplosivstofferne på grund af deres
    særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade.

Stk. 2. Den, der i øvrigt overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særligt skærpende
omstændigheder, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben efter stk. 1, nr. 1, skal det indgå som
en skærpende omstændighed, at skydevåbnet besiddes på offentligt tilgængeligt sted. Besiddes der
samtidig ammunition, der kan affyres med skydevåbnet, skal dette indgå som en yderligere skærpende
omstændighed ved straffastsættelsen.

Stk. 4. Ved fastsættelsen af straffen for ulovlig besiddelse af andre våben eller eksplosivstoffer efter stk. 1,
nr. 2, skal det indgå som en skærpende omstændighed, at våbnet eller eksplosivstoffet besiddes på
offentligt tilgængeligt sted eller andet sted, hvor mennesker færdes eller opholder sig. Besiddes der samtidig
anordninger, der kan bringe våbnet eller eksplosivstoffet til sprængning, skal dette indgå som en yderligere
skærpende omstændighed ved straffastsættelsen.

Skydevåben, andre våben og eksplosivstoffer

Bestemmelsens første stykke vedrører forskelligartede former for omgang med skydevåben eller andre
våben eller eksplosivstoffer, der anses som særdeles farlige, da de er egnet til at forvolde betydelig skade.

Begrundelsen herfor er at man med sådanne genstande kan dræbe eller lemlæste en flerhed af personer
eller forvolde store materielle skader. Omfattet af bestemmelsen er blandt andet maskingeværer og
maskinpistoler og andre atomvåben, der kan afgive flere skud for hver affyring, samt panserværnsraketter,
mortergranater, bomber og håndgranater.

Der lægges vægt på våbnenes og eksplosivstoffernes farlighed. Det forhold, at der efter § 192 a, stk. 1, nr.
2, skal være tale om våben mv., der på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde
betydelig skade, indebærer således, at der som udgangspunkt altid vil foreligge særlig skærpende
omstændigheder ved overtrædelse af våbenlovgivningen med særdeles farlige våben og eksplosivstoffer på
grund af de pågældende våben og eksplosivstoffers farlighed.

Strafferammen er fængsel fra 2 år indtil 8 år.

Særligt skærpende omstændigheder

Bestemmelsens andet stykke omfatter andre overtrædelser af våbenloven under særligt skærpende
omstændigheder. Omfattet af denne del af bestemmelsen er masseødelæggelsesvåben. Efter
omstændighederne vil for eksempel springknive, springstiletter, faldknive og faldstiletter efter knivlovens §
2, stk. 1, nr. 3 og 4, kunne være omfattet af stk. 2. Ved vurderingen af, om der foreligger særligt skærpende
omstændigheder i stk. 2’s forstand, skal der først og fremmest lægges vægt på våbnets farlighed. Dette
fastlægges med udgangspunkt i våbenlovgivningens regulering af våbnet, som er baseret på en generel
vurdering af våbnenes farlighed.
Strafferammen er her fængsel indtil 6 år.

Besiddelse på offentligt tilgængeligt sted

Når straffen fastsættes for ulovlig besiddelse af skydevåben, skal det indgå som en skærpende
omstændighed, at skydevåbenet besiddes på et offentligt sted. Yderligere skærpende er det, hvis der
samtidig bæres ammunition til skydevåbnet. Det samme gør sig gældende for eksplosivstoffer, der besiddes
samtidig med anordninger, der kan bringe eksplosivstoffet til sprængning.
Ved “offentligt tilgængeligt sted” forstås et sted, hvor der er almindelig adgang til, herunder veje, parker,
offentlige transportmidler, restauranter, butikker, butikscentre, forlystelsessteder og offentlige kontorer.
Besiddelse af skydevåben i en bil, som befinder sig på offentligt tilgængeligt sted, er også omfattet af
begrebet.

Er det ulovligt at bære våben i Danmark?

På alle offentlige steder, er det ulovligt at bære våben, herunder kniv eller dolk. Det er dog en undtagelse,
hvis det sker som led i erhvervsudøvelse.

Hvad er straffen for at bære våben i Danmark?

Straffen for at bære våben i Danmark er lige fra en bøde til fængsel i 2 år.