Afpresning - Straffelovens § 281

Afpresning betyder, at man fremsætter trusler, for at opnå noget, som offeret
ikke ville have gjort, uden at denne, var blevet presset til det. Det er ulovligt, og
kan straffes med fængsel helt op til 8 år. Hvis du bliver sigtet for afpresning, er
det vigtigt, at du får kontakt til en forsvarsadvokat hos Retsadvokaterne, der
kan hjælpe dig i sagen. Det er særligt vigtigt, fordi der er nogle helt særlige
forhold, som skal gøres gældende, for at du kan blive dømt for afpresning. Din
strafferetsadvokat kan hjælpe dig med at bevise, at der ikke var tale om
afpresning.

§ 281
For afpresning straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 288,
1) den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, truer nogen med vold,
betydelig skade på gods eller frihedsberøvelse, med at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller
ærerørigt forhold eller åbenbare privatlivet tilhørende forhold,
2) den, som truer nogen med at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller med at fremsætte
sande ærerørige beskyldninger for derigennem at skaffe sig eller andre en vinding, der ikke er
tilbørligt begrundet ved det forhold, som har givet anledning til truslens fremsættelse.

Hvad er ulovlig afpresning

Anvendelsen af § 281 forudsætter for det første, at der skal være tale om fremsættelse af trusler om
vold, om betydelig skade på ejendele eller frihedsberøvelse, eller om at fremkomme med
injurierende udtalelser, der er usande. For det andet forudsætter det, at truslen sker med henblik på
at opnå noget uberettiget for sig selv eller andre.

Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis der trues med at anmelde eller offentliggøre
sandfærdige oplysninger om strafbare handlinger eller andre private oplysninger, hvis det sker med
henblik på at opnå noget, der ikke bør opnås som følge af det strafbare eller private forhold. F.eks.
kan skadelidte ikke lovligt true med politianmeldelse for tyveri, hvis tyven ikke tilbagebetaler det
stjålne beløb tidobbelt, omvendt er det berettiget at true med politianmeldelse, hvis det stjålne ikke
tilbageleveres, men ikke at true med at ødelægge tyvens egen bil, hvis han ikke tilbageleverer en
stjålen motorcykel.

Henvisningen til § 288 angiver en grænse overfor bestemmelsen om røveri, hvor der stilles krav om
faktisk anvendelse af vold eller umiddelbar trussel om vold, hvilket altså ikke udgør afpresning, der
har et vist fremtidigt element.
Truslerne behøver ikke være udtrykkelige, og afpresning kan altså godt være underforstået.

Sanktioner

Overtrædelse straffes med fængsel i op til halvandet år, men kan stige til fængsel i op til 6 eller 8 år,
afhængigt af forbrydelsens karakter. Straffen kan også nedsættes til bøde eller helt bortfalde, men
udgangspunktet er fængselsstraf.