Bedrageri: Straffelovens § 279

Bedrageri betyder, at man snyder et andet menneske, for at tilegne sig noget for
sin egen skyld. Det er ulovligt, og kan straffes med fængsel i op til 1,5 år. Derfor
er det vigtigt, at du tager kontakt til en advokat med speciale i strafferet, hvis du
bliver sigtet for bedrageri. Hos Retsadvokaterne kan vi hjælpe dig med den
rigtige forsvarsadvokat.

§ 279
For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved
retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling
eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen
bliver afgørende, et formuetab.

Hvad er bedrageri

Straf for bedrageri forudsætter, at overtræderen handler på en retsstridig måde, altså på en måde, der
må betegnes som uredelig/kritisabel/uærlig. Dette skal ske med henblik på at skabe, bestyrke eller
udnytte en anden persons vildfarelse på et område, altså enten ved at lyve om noget, hvor
pågældende ikke oprindeligt var i vildfarelse, eller at bekræfte eller udnytte en allerede eksisterende
forkert opfattelse hos pågældende person, og det skal påføre pågældende person, eller andre, et tab
af formue – altså et tab, der har en art af økonomisk karakter. Endelig skal formålet med den
retsstridige handling være, at overtræderen vil opnå noget for sig selv eller andre. Er én af
betingelserne ikke opfyldt, udgør handlingen ikke bedrageri.

Bedrageri kan omfatte at afgive forkerte oplysninger om en salgsgenstand med henblik på at hæve
prisen, urigtige oplysninger med henblik på at optage lån hos kreditinstitutter uden reel
tilbagebetalingsevne, matchfixing, socialt bedrageri, hvor der opnås offentlige ydelser på baggrund
af urigtige oplysninger om f.eks. indkomst, civilstand, samlevende, børn mv.

Sanktioner

Overtrædelse straffes med fængsel i op til halvandet år, men kan stige til fængsel i op til 8 år
afhængigt af forbrydelsens karakter. Straffen kan også nedsættes til bøde eller helt bortfalde, men
udgangspunktet er fængselsstraf.