ERHVERVSLEJERET

INDGÅELSE AF ERHVERVSLEJEKONTRAKT

For at undgå en større investering, drives mange virksomheder fra lejede lokaler, og erhvervslejekontrakten er derfor af afgørende betydning for virksomheden. Da der er tale om erhvervsforhold, har parterne som udgangspunkt aftalefrihed. Men er intet aftalt, giver erhvervslejeloven rettigheder og forpligtelser, og loven indeholder endvidere enkelte ufravigelige bestemmelser.
Både erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven er derfor af afgørende betydning ved indgåelsen af et erhvervslejemål, og det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i lejekontraktens konsekvenser. Erhvervslejeloven kan dog være ret kompleks at sætte sig ind i, og reglerne udvikler sig hele tiden.
Retsadvokaterne kan hjælpe dig som advokat til erhvervslejeret, når du skal til at indgå en ny erhvervslejekontrakt, eller hvis du har en bestående erhvervslejekontrakt, der eventuelt skal genforhandles.

OPSIGELSE AF ERHVERVSLEJEKONTRAKT

Hvis du overvejer at opsige en lejekontrakt af erhvervslejemål, eller hvis din aftalepart allerede har opsagt erhvervslejekontrakten, er der en række forhold, der skal undersøges, da en overtrædelse af erhvervslejekontrakten eller erhvervslejeloven kan have vidtgående og omkostningsfulde konsekvenser. Lejemålet kan være erhvervsbeskyttet, der kan være aftalt uopsigelighed m.v.
Er der tale om lejers opsigelse, kan det ifølge erhvervslejeloven ske uden begrundelse og som udgangspunkt med tre måneders varsel.
Er der derimod tale om udlejers opsigelse, skal der foreligge en rimelig grund for opsigelsen, som skal gives skriftligt til lejeren. En rimelig grund kan bl.a. være, at udlejer selv vil benytte erhvervslejemålet, eller at lejeren ikke opfylder forventningerne til god skik og orden ved benyttelse af det lejede. Udlejer kan som udgangspunkt også opsige lejemålet med tre måneders varsel, medmindre begrundelsen er, at udlejer selv vil benytte lejemålet – i så fald skal varslet være et år.
Retsadvokaterne kan hjælpe dig med at få gennemgået erhvervslejekontrakten i den konkrete situation og vurdere din retsstilling, inden du foretager yderligere i sagen, så du ikke risikerer at gøre noget, som forringer din retsstilling.

TVISTER OM ERHVERVSLEJEKONTRAKT

Når du har indgået en erhvervslejekontrakt, kan der opstå en situation, hvor din aftalepart og dig, på trods af erhvervslejekontrakten, er uenige om et eller flere forhold.
Tvisten kan skyldes, at du eller din aftalepart ikke har levet op til erhvervslejekontrakten, eller at I er uenige om, hvordan erhvervslejekontrakten skal fortolkes. Mange tvister opstår endvidere, når en af parterne – typisk udlejer – opsiger erhvervslejekontrakten, hvorefter der kan være uenighed om, hvorvidt opsigelsen er i overensstemmelse med erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven.
Er der opstået en tvist i et erhvervslejeforhold, herunder uenighed om fortolkning af en erhvervslejekontrakt, er det vigtigt at reagere hurtigt, da man i modsat fald risikerer enten at forværre situationen eller miste retten til at gøre indsigelse som følge af passivitet.

REGULERING AF MARKEDSLEJEN

Er du lejer eller udlejer af et erhvervslejemål, og er den aftalte leje for høj eller lav, er der mulighed for at anmode om at få lejen reguleret til markedslejen.
I henhold til erhvervslejelovens § 13 kan både lejer og udlejer – medmindre der er aftalt andet – forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen, og der er forløbet en vis periode siden lejemålets start og seneste lejeregulering.
Retsadvokaterne kan hjælpe dig med at gennemgå dit erhvervslejemål og hjælpe dig med at vurdere, hvorvidt der er en mulighed for at regulere lejen.

AFSTÅELSE AF ERHVERVSLEJEMÅL

En lejer af et erhvervslejemål har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte erhvervslejeforholdet på uændrede lejevilkår – også kaldet en afståelsesret. Medmindre udlejer har vægtige grunde, herunder den indtrædende lejers økonomi eller branchekendskab, til at modsætte sig afståelsen.
Erhvervslejelovens regler om afståelse er dog fravigelige, og lejer kan f.eks. i erhvervslejekontrakten give afkald på sin afståelsesret, hvilket ikke er ualmindeligt.
Retsadvokaterne kan hjælpe dig med at gennemgå både erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven og give dig og/eller din virksomhed sikkerhed for dine rettigheder og pligter i forbindelse med en eventuel afståelse af et erhvervslejemål.

Få hjælp af en advokat til erhvervslejemål

Er du i tvivl om noget ift. erhvervslejeret, f.eks. udlejning eller opsigelse af erhvervslejemål, er du velkommen til at kontakte Retsadvokaterne. Vi kan give dig rådgivning i de juridiske forhold, så du ikke risikerer at overskride reglerne for erhvervsleje.
Retsadvokaterne kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 eller på info@retsadvokaterne.dk.