FORÆLDREMYNDIGHED OG BOPÆL

ADVOKAT MED SPECIALE I BØRNESAGER
Forældremyndighed

Udgangspunktet i loven er, at begge forældre skal have del i forældremyndigheden. Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, men ønsker at få det, kan du altid forsøge at aftale med den anden forælder, at I skal have fælles forældremyndighed.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, og den anden forælder ikke ønsker, at du skal være forældremyndighedsindehaver, skal sagen i retten, hvor en dommer beslutter, om der skal være fælles forældremyndighed eller ej. Det samme gør sig gældende, hvis I har fælles forældremyndighed, men en af jer ikke længere ønsker, at den anden skal have del i forældremyndigheden.

Sagen om forældremyndigheden og/eller barnets bopæl kommer først i byretten i den retskreds, hvor barnet bor. Hvis du ikke er enig i den afgørelse, som dommeren i byretten kommer frem til, kan dommen ankes til landsretten. Ankefristen er fire uger i sager om forældremyndighed og bopæl. Hvis du anker inden to uger, gælder byrettens dom ikke, medmindre dommeren har besluttet noget andet. Hvis der ankes efter to uger – men inden fire uger – gælder byrettens dom, indtil landsretten har afsagt ny dom. Landsrettens dom kan kun ankes til Højesteret, hvis sagen er principiel.

Hvis du vil starte en sag om forældremyndighed, hvor du ikke er enig med den anden forælder, skal du først rette henvendelse til Familieretshuset.

Har du en sag om forældremyndighed som skal i retten, kan du få fri proces til retssagen, hvis du opfylder betingelserne. Det kan du læse mere om her.

RETTIGHEDER VED DELT FORÆLDREMYNDIGHED

Ved fælles forældremyndighed har I begge rettigheder til at træffe beslutninger vedrørende jeres barn. Det vil sige, at den ene forælder ikke blot kan træffe en stor beslutning, uden den anden forælder er enig.
Der findes dog undtagelser, som bopælsforælderen kan bestemme uden samværsforælderens indblanden. Det kan du læse mere om i nedenstående afsnit.

BARNETS BOPÆL

Har I fælles forældremyndighed og er enige om, hvor barnet skal bo, behøver I ikke at involvere Familieretten, men kan selv indbyrdes aftale, hvor barnet skal bo. Den forælder, som barnet bor hos, bliver bopælsforælderen, imens den anden forælder bliver samværsforælderen. Det er bopælsforælderen, som kan beslutte de overordnede forhold i barnets liv, f.eks. hvor i landet, barnet skal bo. Har I fælles forældremyndighed, skal bopælsforælderen dog varsle en flytning seks uger i forvejen.
Hvis I ikke kan blive enige om, hvor barnet skal bo, kan Familieretshuset behandle sagen og beslutte, hvem der skal have bopælsretten. Afgørelser i bopælssager kan være svære at ændre på. Ønsker du at få belyst din situation, kan du kontakte en advokat for at høre nærmere.

Delt bopæl

Med det nye familieretlige system, har vi fået et nyt begreb, der hedder delt bopæl.
Da loven først blev vedtaget, blev det besluttet, at når der var fælles forældremyndighed, havde barnet automatisk delt bopæl i tre måneder, efter man var gået fra hinanden. Denne regel er afskaffet pr. 1. juli 2020.
Man kan dog stadig aftale, at man skal have delt bopæl. Det ændrer dog ikke på, at barnet kun kan have folkeregisteradresse et sted.
Er der delt bopæl, har den ene forælder ikke rettigheder som bopælsforælder, men derimod skal beslutningerne træffes sammen.

DELEBØRN OG ØKONOMI

Uanset om dit barn bor hos dig eller ej, har forældre pligt til at forsørge deres børn. For nogle forældre betyder det, at samværsforælderen betaler børnebidrag til bopælsforælderen. Som udgangspunkt er det noget, I selv aftaler – og I beslutter også selv, hvad beløbets størrelse skal være. Bopælsforælderen kan dog ansøge om børnebidrag, hvilket kan resultere i, at Familieretshuset kan pålægge samværsforælderen at skulle betale børnebidrag.
Er du i tvivl om, hvordan jeres økonomiske situation med børn kan fungere, kan du kontakte din advokat.

OPHÆVELSE AF FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED

Fungerer samarbejdet mellem forældrene ikke, kan Familieretten ophæve den fælles forældremyndighed. Dette sker ud fra en vurdering af, hvordan forældrene kommunikerer og ikke mindst hvilke konsekvenser, det har for barnet. En ophævelse af fælles forældremyndighed vil altid ske ud fra, hvad der er bedst for barnet.
Den fælles forældremyndighed kan ophæves, hvis der er vold involveret – enten mod barnet eller den anden forælder – eller hvis den ene forælder af andre grunde er uegnet som forælder.

Få hjælp til bopæl- og forældremyndighedssager

Har du brug for en advokat med speciale i forældremyndighed, er du velkommen til at kontakte os. Hos Retsadvokaterne har vi solid erfaring med bopæl- og forældremyndighedssager, hvilket sikrer, at vi kan varetage din sag. Vi har advokater, som kan hjælpe med forældremyndighed i Roskilde og København.
Kontakt os og få kyndig vejledning til din specifikke sag.