Forbrydelser mod den offentlige orden og fred: Straffelovens kapitel 15

Straffelovens kapitel 15 omfatter § 133 – 143, der som fællesnævner omfatter forbrydelser
mod den offentlige orden og fred.

§ 133
Stk. 1. Den, som fremkalder opløb med det forsæt at øve eller true med vold på person eller gods,
straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Stk. 2.På samme måde straffes de, der ved et opløb, under hvilket nævnte formål er lagt for dagen,
optræder som opløbets ledere, samt enhver deltager, der undlader at efterkomme øvrighedens
lovligt forkyndte påbud til mængden om at skilles.

Stk. 3. Begås der under sådant opløb nogen under dets formål hørende forbrydelse, straffes
opløbets anstiftere eller ledere efter den bestemmelse, der gælder for den pågældende forbrydelse.

Hvad er strafbart opløb

Overtrædelsen behandles i § 133, og sanktionerer opløb, der har til formål at udøve, eller true med,
vold mod mennesker eller ting. Opløb beskriver en forsamling af mennesker i form af f.eks.
demonstrationer mv., men ikke enhver forsamling af mennesker kvalificerer som opløb i
straffelovens forstand – bestemmelsen sanktionerer alene voldelige opløb, og fremkaldelse af f.eks.
fredelige demonstrationer er altså ikke omfattet.

Hvem kan straffes

Udover de personer, der fremkalder opløb, straffes også lederne samt deltagere, der ikke ophører
med deltagelsen ved påbud om at skilles. Det bemærkes, at det er selve hensigten, der straffes, og et
forsøg på at arrangere et opløb, der ikke har et voldeligt formål, som mod arrangørens vilje tager en
voldelig drejning, omfattes altså ikke af bestemmelsen.

Henvisningen til påbuddet om at skilles er et nik til Grundlovens § 80, der beskytter imod politiets
indgreb ved opløb – medmindre politiet angribes, må de kun skride ind efter tre gange forgæves at
have opfordret deltagerne til at skilles.

Sanktioner

Anstifterne og lederne af et opløb straffes for enhver under opløbet begået forbrydelse, der hører
under opløbets formål, det vil sige uden selv at have begået forbrydelsen.

I øvrigt straffes overtrædelse af bestemmelsen med bøde eller fængsel i op til tre måneder.

§ 134
Deltagere i et opløb, der vidende om, at påbud om at skilles er forkyndt på foreskreven måde, ikke
efterkommer dette, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 måneder

Manglende efterkommelse af påbud om at skilles ved opløb

Bestemmelsen sanktionerer særskilt situationer, hvor deltagere i opløb, der er bekendt med, at
påbud om at skilles er forkyndt behørigt, ikke efterkommer det. Se ovenfor under beskrivelsen af §
134 om påbud om at skilles. Bestemmelsen forudsætter ikke som § 133, at opløbet har et voldeligt
formål.

Sanktioner

Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel i indtil tre måneder.

§ 134 a
Deltagere i slagsmål eller i anden grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted straffes,
såfremt de har handlet efter aftale eller flere i forening, med fængsel indtil 1 år og 6 måneder

Gruppeslagsmål o.l.

I § 134 a fremgår straffen for at deltage i slagsmål eller anden grov forstyrrelse af ro og orden på
offentligt sted, i de situationer, hvor der handles efter aftale eller flere i forening. Alene deltagere,
og altså ikke tilskuere, kan straffes efter denne bestemmelse.

I praksis er eksempler på overtrædelser bl.a. uroligheder, hvor der er kastet med brosten og flasker
imod politiet og slåskampe mellem hooligans fra forskellige fodboldklubber. Det har konkret givet
anledning til at vurdere, hvornår enkeltpersoner har været en del af de voldelige handlinger, eller
blot har været en del af mængden.

Det er konkret blevet straffet at kaste kasser på et bål, selvom det allerede var antændt.

Sanktioner

Overtrædelse straffes med fængsel i op til halvanden år. Strafferammen er forhøjet med henblik på
at give adgang til varetægtsfængsling på baggrund af overtrædelsen.

§ 134 b
Stk. 1. Den, der i forbindelse med møder, forsamlinger, optog eller lignende på offentligt sted
færdes med ansigtet helt eller delvis tildækket med hætte, maske, bemaling eller lignende på en
måde, der er egnet til at hindre identifikation, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2.På samme måde straffes den, som på offentligt sted besidder genstande, der må anses for
bestemt til tildækning af ansigtet under de i stk. 1 nævnte omstændigheder.

Stk. 3.De i stk. 1 og 2 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der tjener et
anerkendelsesværdigt formål.

§ 134 c
Den, som på offentligt sted bærer en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt,
straffes med bøde.

Stk. 2.Det i stk. 1 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der tjener et
anerkendelsesværdigt formål.

Hvad omfattes af maskeforbuddet

Af § 134 b fremgår det efterhånden velkendte maskeforbud ved møder, forsamlinger, optog eller lignende, hvor enhver tildækning, også inklusive bemaling, der er egnet til at hindre, at personen
kan identificeres, er strafbart, medmindre tildækningen har et anerkendelsesværdigt formål. Også
selve besiddelsen af genstande, der anses for bestemt til dette formål, er strafbar.

Af § 134 c fremgår forbuddet imod på offentligt sted at bære beklædningsgenstand, der skjuler ansigtet. Bestemmelsen udvider de situationer, hvor der er maskeforbud, til alle offentlige steder, men begrænser til gengæld forbuddet på de steder, der ikke omfattes af § 134 b, til kun at omfatte deciderede beklædningsgenstande, og kun i det omfang, de faktisk skjuler vedkommendes ansigt. Konkret betyder sondringen eksempelvis, at bemaling ikke er forbudt, medmindre det anvendes til f.eks. offentlige forsamlinger eller andre arrangementer af lignende karakter. Også § 134 c undtager tildækning, der har anerkendelsesværdigt formål.

Anerkendelsesværdigt formål

Som anerkendelsesværdigt formål kan anses f.eks. benyttelse af vinterbeklædning, når vejret kræver
det, og religiøs beklædning, der er påkrævet ved konkrete religiøse ritualer, men ikke transporten til
og fra de religiøse ritualer. Flygtninges identitetssløring ved demonstrationer af frygt for
repressalier i hjemlandet, betragtes generelt som anerkendelsesværdigt. Der er tale om en konkret
vurdering, men undtagelsen fortolkes snævert, og beklædningen skal fjernes, så snart behovet ikke
længere er der. Endelig bemærkes, at uanset anerkendelsesværdigt formål gælder forbuddet som
udgangspunkt alligevel, hvis demonstrationer mv. udvikler sig voldeligt.

Sanktioner

Overtrædelse af maskeforbuddet efter § 134 b straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder.
Overtrædelse af maskeforbuddet efter § 134 c straffes overtrædelse med bøde, der stiger i beløb ved
gentagne overtrædelser.

§ 135
Med bøde eller fængsel indtil 3 måneder straffes den, som ved ugrundet påkaldelse af hjælp,
misbrug af faresignal el. lign. forårsager udrykning af politi, ambulance, redningsberedskabet eller
sø- eller luftredningstjenesten.

Hvad er grundet fremkaldelse af udrykning

Forbud mod uden grund at tilkalde udrykningskøretøjer sanktioneres efter § 135. Bestemmelsen
regulerer i praksis bl.a. falske bombetrusler, anbringelse af bombelignende genstande mv. Det skal
lykkes overtræderen at fremkalde den konkrete reaktion – mislykkede forsøg straffes ikke, og kun
de handlinger, der er overlagte, straffes i medfør af bestemmelsen.

Sanktioner

Overtrædelse straffes med bøde og fængsel i indtil tre måneder.

§ 136
Stk. 1. Den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse,
straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel
omhandlede forbrydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Stk. 3. Den, der som led i religiøs oplæring udtrykkeligt billiger handlinger, som er omfattet af denne lovs §§ 114-114 j, 208, 210, 216, 222, 223 og 225, jf. §§ 216, 222 og 223, §§ 237, 243-246,
260, 260 a og 261, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Hvilke handlinger og forbrydelser omfattes af forbuddet om tilskyndelse til visse forbrydelser

Offentlig tilskyndelse til visse forbrydelser omfattes af § 136. Tilskyndelsen skal være offentlig,
hvilket bl.a. kan omfatte Facebook-opslag. I praksis er flere personer dømt for at lave Facebook-
opslag, hvor pågældende støttede op om terrorangreb, og tilkendegav at ville hjælpe, eller
opfordrede til at terroristerne fortsatte med at udøve terrorhandlinger. Det må formodes, at
Facebook-grupperne enten skal være offentligt tilgængelige eller have et medlemsantal af et vist
omfang, før et opslag kan kvalificere som ”offentlig tilskyndelse”. Det er videre alene grovere
forbrydelser, der omfattes af bestemmelsen i stk. 1.

Sanktioner

Overtrædelse af forbuddet om tilskyndelse til visse forbrydelser straffes med bøde eller fængsel
indtil 4 år.

Sanktioner

Overtrædelse af forbuddet imod udtrykkelig billigelse af en af de oplistede overtrædelser straffes i
medfør af stk. 2 med bøde eller fængsel i indtil 3 år.

Hvilke handlinger og forbrydelser omfattes af forbuddet imod udtrykkelig billigelse af
overtrædelse i medfør af straffelovens kapitler 12 og 13

Det er ikke selve udøvelsen af handlingerne i de oplistede bestemmelser, herunder medvirken eller
lignende, der sanktioneres i stk. 2, men alene den offentlige billigelse af de konkrete, oplistede
forbrydelser. Der skal være tale om såvel offentlig som udtrykkelig billigelse af en eller flere af de
oplistede forbrydelser, der omfatter forbrydelserne, der sanktioneres i straffelovens kapitler 12
(Landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) og 13
(Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.).

Hvilke handlinger og forbrydelser omfattes af forbuddet imod udtrykkelig billigelse af en
række overtrædelser som led i religiøs oplæring

I stk. 3 sanktioneres udtrykkelig billigelse af en række overtrædelser, når billigelsen sker som led i
religiøs oplæring,

I modsætning til stk. 1 og 2 forudsætter stk. 3 ikke, at billigelsen sker offentligt, den skal dog være
udtrykkelig, ligesom det både er en betingelse, at det sker under en form for oplæring, og at
oplæringen er religiøst begrundet. Ifølge motiverne skal formålet med oplæringen være at gøre et
bestemt budskab kendt og at vinde nye tilhængere og/eller at fastholde eksisterende, og f.eks.
religionsundervisning, der alene har til formål at uddanne og oplyse, og ikke at hverve nye
medlemmer eller at forkynde et budskab, kvalificerer altså ikke. Eksempler omfatter gudstjenester,
gruppeundervisning og 1:1 undervisning af religiøs karakter.

Ligeledes skal den, der oplærer, have en form for autoritet over de personer, pågældende oplærer,
og f.eks. grupper af ligestillede, der mødes for at studere religiøse tekster, omfattes ikke, men
autoriteten kan godt være afledt fra en autoritet, der udadtil bemyndiger en ”almindelig” person til
at tale om et emne.

De konkrete overtrædelser, der omfattes af forbuddet, omfatter terrorisme, bigami, incest og
voldtægt. Videre omfattes samleje eller lignende seksuelt forhold med barn under 15 år, eller med
barn under 18 år hvor der er en særlig relation (familielignende forhold, betroet eller overlegen
stilling). Videre omfattes manddrab, psykisk vold, simpel og grov vold og vold med døden til følge,
ulovlig tvang, religiøs vielse af mindreårige og frihedsberøvelse.

Sanktioner

Overtrædelse af stk. 3 i form af den udtrykkelige billigelse af de oplistede forbrydelser, når det sker
under religiøs oplæring, sanktioneres med bøde eller fængsel i indtil tre år.

§ 137
Stk. 1. Den, som søger at forhindre afholdelsen af lovlig offentlig sammenkomst, straffes med bøde
eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der ved larm eller uorden forstyrrer offentlig samling af
Folketinget, Færøernes lagting, kommunale eller andre offentlige råd, gudstjeneste eller anden
offentlig kirkelig handling, eller som på usømmelig måde forstyrrer ligfærd.

Hvad omfattes af forbuddet mod at forhindre offentlige sammenkomster og forstyrre visse
offentlige samlinger og kirkelige funktioner

I medfør af § 137 er det strafbart at forsøge at forhindre afholdelsen af en lovlig offentlig
sammenkomst, og ved med larm eller uorden at forstyrre bl.a. offentlig samling af Folketinget,
Færøernes lagting, kommunalråd o.l. samt gudstjeneste og lignende funktioner, og på usømmelig
måde at forstyrre ligfærd.

I praksis findes flere forstyrrelser af Folketinget, med alt fra sang og støjende adfærd til affyring af
skud med løst krudt. Hvad angår kirkelige forstyrrelser er bl.a. gentagne forstyrrelser under
gudstjeneste straffet med dagbøder, ligesom højtlæsning af politisk tale med sigtelse af
folketingsmedlem for højforræderi, foretaget ved siden af prædikestolen kort før gudstjenesten
udgjorde overtrædelse af bestemmelsen.

Sanktioner

Overtrædelse af § 137 straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år

§ 138
Den, som forsætligt eller ved grov uagtsomhed bringer sig i beruset tilstand, straffes med bøde eller
fængsel indtil 1 år, hvis han i denne tilstand udsætter andres person eller betydeligere
formueværdier for fare.

Hvad omfattes af bestemmelsen om at udsætte andres person eller betydeligere
formueværdier for fare under beruselse

I § 138 straffes beruselse, der medfører at man under beruselsen udsætter andre mennesker eller
betydelige formueværdier for fare. Det forudsættes, at pågældende er blevet beruset med vilje eller
ved grov uagtsomhed, hvilket efter sin ordlyd efterlader en åbning, hvorefter beruselse, der ikke kan
tilregnes personen, f.eks. hvor pågældende uden at vide det er blevet snydt til at indtage rusmiddel,
eller i de sjældent forekommende tilfælde af ”auto brewery syndrome” (en tilstand, hvor kroppen
omdanner kulhydrater til alkohol, hvilket kan medføre beruselse trods totalt fravær af
alkoholindtag).

Det bemærkes, at der ikke konkret skal være sket skade. Det er tilstrækkeligt, at der er fare for
skade. Bestemmelsen er en parallel til den lignende bestemmelse i færdselsloven, og ikke sjældent
er der i praksis alene tale om lettere beruselse – herunder ses bestemmelsen bl.a. anvendt på f.eks.
kørsel i lufthavn (hvor færdselsloven ikke gælder) og der er talrige domme om lokomotivførere o.l.,
der i beruset tilstand har ført tog – ikke sjældent med skade på talrige personer og kosteligt maskinel
til følge.

Sanktioner

Overtrædelse sanktioneres med bøde eller fængsel i indtil et år.

§ 139
Stk. 1. Den, som krænker gravfreden eller gør sig skyldig i usømmelig behandling af lig, straffes
med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2.På samme måde straffes den, som gør sig skyldig i usømmelig behandling af ting, der hører
til en kirke og anvendes til kirkeligt brug.

Hvad omfattes af krænkelse af gravfreden mv.

§ 139 sanktionerer forstyrrelse af gravfreden og usømmelig omgang med lig, samt usømmelig
behandling af ting, der hører til kirke og anvendes til kirkelig brug.
Det er en forudsætning for straf for forstyrrelse af gravfreden, at der er sket bisættelse af liget, og
bestemmelsen omfatter f.eks. ødelæggelse af gravsted.
Usømmelig behandling af lig omfatter både lig, der er blevet begravet, og behandlingen af lig inden
begravelse, herunder i umiddelbar forlængelse af dødsfald. Bestemmelsen omfatter hermed også
tiltag til at skaffe sig af med et lig ved partering mv., seksuel omgang med lig mv.

Sanktioner

Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 141
Stk. 1. Den, som er vidende om, at nogen af de i §§ 98, 99, 102, 106, 109, 110, 111, 112 og 113
omhandlede forbrydelser mod staten eller de øverste statsmyndigheder eller en forbrydelse, der
medfører fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier, tilsigtes
begået, og som ikke gør, hvad der står i hans magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger,
om fornødent ved anmeldelse til øvrigheden, straffes, hvis forbrydelsen bliver begået eller forsøgt,
med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Stk. 2.Den, der undlader at foretage sådanne forebyggelseshandlinger, straffes dog ikke, hvis deres
foretagelse for ham selv eller hans nærmeste ville medføre fare for liv, helbred eller velfærd.

Hvad omfattes af forbuddet mod at forholde sig passivt ved kendskab til visse tilsigtede
forbrydelser

Ved § 141 sanktioneres passivitet ved besiddelse af viden om, at én ud af en række konkrete
forbrydelser tilsigtes begået. Den strafbare handling er altså, at pågældende ikke forsøger at afværge
forbrydelsen, og forbrydelsen enten gennemføres eller forsøges gennemført. Det er alene for de oplistede forbrydelser, der gælder en handlepligt, og udgangspunktet i dansk ret er ikke, at der er en
forpligtelse til at forsøge at afværge forbrydelser.

En undtagelse fra handlepligten er, hvis forsøg på at afværge forbrydelsen medfører, at pågældende
udsætter sig selv eller sine næste for fare for liv, helbred eller velfærd.

Hvilke forbrydelser omfattes af bestemmelsen

De konkrete forbrydelser, der omfattes af bestemmelsen, er højforræderi, krig, besættelse og andre
fjendtligheder, landsforræderi, diplomatisk forræderi, kvalificeret krænkelse af tavshedspligten,
særlig dokumentfalsk og -bortskaffelse, oprør, majestætsforbrydelse og tvang mod Folketinget.
Videre omfatter bestemmelsen forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd eller
for betydelige samfundsværdier, som samler op på de tilfælde, der falder udenfor de konkret
oplistede forbrydelsers område.

Sanktioner

Straffen for overtrædelse er bøde eller fængsel i indtil tre år.

§ 142
Med bøde eller fængsel indtil 3 måneder straffes den, som undlader på opfordring at yde nogen,
hvem offentlig myndighed tilkommer, en bistand, hvorved ulykke eller forbrydelse, der udsætter
andres liv, helbred eller velfærd for fare, skal afvendes, skønt sådan bistand kunne ydes uden fare
eller opofrelse af større betydning.

§ 142 sanktionerer undladelse af at bistå en person, der har offentlig myndighed, som forsøge at
afværge ulykke eller forbrydelse, der udsætter andres liv, helbred eller velfærd for fare – dog kun
hvis bistanden kan ydes uden fare eller opofrelse af større betydning. Det er kun, hvor der er sket
opfordring fra en myndighed, at der er tale om en overtrædelse af bestemmelsen, og der gælder altså
ikke en forpligtelse til at bistå af egen drift.

Det vil på denne baggrund som udgangspunkt være strafbart at afslå at bistå politi, reddere,
brandpersonale etc., der konkret efterspørger hjælp til redningsaktioner mv. Det er ikke
tilstrækkeligt for at komme udenom bestemmelsens anvendelsesområde, at der er risiko for at
pådrage sig mindre skader mv.

Sanktioner

Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel indtil 3 måneder.

§ 143
Med fængsel indtil 4 år straffes den, som under særligt skærpende omstændigheder overtræder et
pålæg nævnt i hjemrejselovens § 23, stk. 2. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig
et betydeligt antal overtrædelser over en længere periode.

Hvad udgør overtrædelse af forbuddet om overtrædelse af pålæg i hjemrejselovens § 23, stk.
2 under særligt skærpende omstændigheder

Bestemmelsen i § 143 hjemler en sanktion for overtrædelse af en pålagt opholds-, underretnings- og
meldepligt i medfør af udlændingelovens § 23, stk. 2, når der foreligger særligt skærpende
omstændigheder – som f.eks. udgør en række af overtrædelser over en længere periode.

Sanktioner

Overtrædelse straffes med fængsel i indtil fire år, hvilket er en skærpelse af den almindelige straf
for overtrædelse af pligten i medfør af hjemrejselovens § 23, stk. 2, der sanktioneres i
udlændingeloven.