Frihedsberøvelse - Straffelovens § 261

Frihedsberøvelse betyder, at man fratager et andet menneske, dennes frihed. Det kan f.eks. være, hvis
man tilbageholder et menneske i en lejlighed mod dennes vilje, eller man kører rundt i en bil med et
andet menneske, som tydeligt ikke ønsker at køre med. Bliver du sigtet af politiet for frihedsberøvelse, så
skal du straks tage kontakt til en forsvarsadvokat, så du fra starten af sagen, kan få den bedst mulige
hjælp med din straffesag.

§ 261
Stk. 1. Den, som berøver en anden friheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Sker det for vindings skyld, eller har frihedsberøvelsen været langvarig eller bestået i, at nogen
uberettiget holdes i forvaring som sindssyg eller mentalt retarderet eller bringes i fremmed krigstjeneste
eller i fangenskab eller anden afhængighed i fremmed land, er straffen fængsel indtil 12 år.

Stk. 3. Den, som ved grov uagtsomhed forvolder en frihedsberøvelse af den i stk. 2 nævnte art, straffes med
bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Hvad er frihedsberøvelse?

Frihedsberøvelse vil typisk foreligge, når en anden tvinges til at ophold sig på en bestemt afgrænset
lokalitet. Det kunne for eksempel være et aflåst værelse eller være bundet i det fri. Frihedsberøvelse kan
også forekomme i situationer, hvor frihedsberøvelsen er tilvejebragt gennem et svigagtigt forhold. Det kan
for eksempel være situationer, hvor en person narres til at opholde sig på et bestemt sted under falske
påskud. Frihedsberøvelse er også undladelse af at yde bistand til en person, som er ude af stand til selv at
forlade sit opholdssted eller skaffe hjælp dertil.

Det væsentlige ved om der er tale om frihedsberøvelse er, at frihedsberøvelsen ikke er helt kortvarig. Dog
kan der afhængig af omstændighederne kunne straffes for frihedsberøvelse, selvom opholdets varighed
kun har varet op mod 1 time. Der lægges også vægt på om, der har været anvendt vold.

Strafferammen er bøde eller fængsel indtil 4 år.

Straffen kan stige indtil 12 år, hvis frihedsberøvelsen sker for vindings skyld, frihedsberøvelsen har været
langvarig, eller frihedsberøvelse uberettiget har været holdt i forvaring som sindssyg.

Hvis man uagtsomt frihedsberøver en person, straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder.