FRAFLYTNING, HUSLEJENÆVNET OG BOLIGRETTEN

Opsigelse af lejer

Når lejer skal fraflytte sit lejemål, så er det vigtigt, at du som udlejer kender reglerne for fraflytning. Manglende viden og en enkel fodfejl kan koste dig dyrt.

Som hovedregel har lejer 3 måneders opsigelse. Dog er der kun 1 måneds opsigelse for enkeltværelser. Har lejer opsagt sit lejemål, så skal du være opmærksom på, at der regnes i hele måneder fra du har modtaget opsigelsen. Eksempel: Har lejer afleveret en opsigelse den 20. januar, og er der 3 måneders opsigelse, så skal fraflytning senest ske den 1. maj kl. 12, såfremt denne dag er en hverdag.

Lejekontraktens § 11 giver dog en mulighed for at aftale et andet fraflytningstidspunkt. Det er i orden, at indskrive i lejekontraktens § 11, at lejer skal være fraflyttet det lejede 14 dage før lejeaftalen udløber, så du som udlejer har tid til at istandsætte lejemålet inden en ny lejer flytter ind.

Der er ikke noget krav om, at lejemålet skal opsiges skriftligt medmindre det fremgår af lejekontrakten. Det er dog altid en god ide, at få opsigelsen skriftligt, så der ikke er tvivl om, hvornår lejemålet er opsagt. Når lejer er fraflyttet, skal du modtage lejers nye adresse inden for 8 dage. Lejeren skal aflevere nøglerne til lejemålet senest på fraflytningsdagen. Hvis ikke nøglerne bliver afleveret rettidigt, kan du kræve forholdsmæssig husleje og varmebidrag indtil nøglerne afleveres.

Fraflytning

Det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen.

Har du indgået en lejekontakt med en lejer efter den 1. juli 2015, så er det de nye regler i lejeloven som er gældende. I følge de nye regler, kan du som udlejer kun kræve normalistandsættelse. Normalistandsættelse er hvidtning, maling og tapetsering – inklusiv maling af træ og jern og mellemslibning og lakering af gulve, hvis der er behov.

Med de nye regler, er det også blevet et krav, at du sammen med den nye lejer både laver en indflytningsrapport og en udflytningsrapport, hvis du er udlejer af mere end en bolig.

Det er meget vigtigt, at du inden 14 dage fra fraflytning, oplyser til lejer på skrift, hvilket arbejde du mener, at udlejer hæfter for. Glemmer du 14-dages fristen, så mister du dit krav medmindre evt. mangler ikke har kunnet opdages ved sædvanlig agtpågivenhed. Lejeren skal altid betale for misligholdelse, hvis lejeren har skadet eller ødelagt det lejede. Din lejer skal også aflevere det lejede rengjort og ryddet. Har du en ejendom, hvor der er beboerrepræsentation, så skal du huske, at lejer skal tilbydes muligheden for, at en deltager fra beboerrepræsentation, er til stede. Er der en repræsentant til stede, så skal du som udlejer sørge for, at denne får en kopi af synsrapporten. Du har ikke krav på, at lejer skriver synsrapporten under.

Før fraflytning kan lejer istandsætte lejemålet. Er lejemålet ikke i den stand, som det er aftalt i lejekontrakten, så kan du som udlejer istandsætte lejemålet, men det gælder altså kun, hvis lejemålet ikke er afleveret i den stand, som det er aftalt.

Huslejenævnet

Er din lejer uenig i lejens størrelse eller andre forhold ved det lejede, så kan lejer indbringe spørgsmålet for huslejenævnet. Ud over huslejens størrelse, behandler huslejenævnet også sager om f.eks. manglende vedligeholdelse, varmeregnskab, forbedringer og husordenssager, som bliver indbragt af udlejer. I forbindelse med fraflytning, behandler huslejenævnet sager om f.eks. fraflytning og tilbagebetaling af depositum.

Hvis lejer vælger at indbringe en sag for huslejenævnet, vil du som udlejer efterfølgende få mulighed for at blive hørt i sagen. Det kan være en god ide, at kontakte Retsadvokaterne allerede på dette tidspunkt i processen.

Hvis du er uenig i huslejenævnets afgørelse, så kan du inden for 4 uger indbringe sagen for boligretten. Hvis du ikke indbringer sagen for boligretten, så er det det samme, som at du har accepteret huslejenævnets afgørelse.

Boligretten

Ud over at varetage sager, hvor huslejenævnet først har truffet afgørelse, så behandler boligretten også sager som omhandler ophævelse af lejemål.

Har du ophævet din lejers lejemål, og har lejer gjort indsigelser, så skal sagen behandles i boligretten. Vi anbefaler, at du kontakter Retsadvokaterne inden du opsiger din lejer, da der er regler for, hvordan man ophæver et lejemål. Følger du ikke de regler som fremgår af loven, kan det have den konsekvens, at du ikke kan komme af med din lejer.