Røveri - Straffelovens § 281

Røveri straffes efter § 288. Det er en sammensat forbrydelse, der indeholder elementer fra en
berigelsesforbrydelse og en voldsforbrydelse. Røveribestemmelsen har tre forgreninger, hvoraf de to
første, er de vigtigste, som vil blive gennemgået nærmere nedenfor. Bliver du sigtet for røveri, så er der
en risiko for, at du også bliver varetægtsfængslet. I den forbindelse vil du også få beskikket en
forsvarsadvokat. Selvom du har fået beskikket en advokat, så kan du godt vælge en anden advokat.
Kontakt Retsadvokaterne, som kan være behjælpelig med en forsvarsadvokat, som er specialiseret inden
for strafferetten.

§ 288
Stk. 1. For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold
1) fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting,
2) bringer en stjålen ting i sikkerhed eller
3) tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for
hvem denne handler.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af
dets særligt farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller
fordi gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri, eller når et større antal forbrydelser
er begået.

 

Vold eller trusler om vold

Begrebet vold må i forbindelse med røveribestemmelsen som udgangspunkt forstås på samme måde som
vold omfattet af § 244. Det kan for eksempel være tilfælde, hvor gerningspersonen bedøver ofret eller
fremkalder et ildebefindende hos ofret.
I tilfælde hvor gerningspersonen tager en taske ud af hånden på en person, er der ikke tale om røveri. Dog
kan det efter en konkret vurdering være omfattet af røveribestemmelsen, hvis gerningspersonen slår eller
skubber.

Bestemmelsen omfatter også tilfælde, hvor gerningspersonen truer om øjeblikkelig anvendelse af vold. Et
mindre skub kan for eksempel, såfremt det ikke er vold efter § 288 eller § 244, efter omstændighederne
anses som et led i en trussel om vold, således at forholdet på den måde vil være røveri. Truslen om vold
skal vedrøre øjeblikkelig anvendelse og således sigte til, at volden vil blive udøvet ”nu”, mens
gerningspersonen er til stede. Truslen om vold kan angå den truede eller vold mod andre personer. Truslen
kan fremsættes både i ord og handlinger, hvorfor ”underforståede” trusler om vold også er omfattet af
røveribestemmelsen.

Det har ingen betydning for strafansvaret, om gerningspersonen har tænkt sig at udføre sin trussel, hvis
ikke den truede giver efter.

Er volden, der bliver udøvet i simpel, men vold efter § 245 eller § 246, vil der kunne straffes både for
overtrædelse af § 288 og for vold efter § 245 eller § 246.

Tilregnelseskravet er forsæt. På tidspunktet for voldens udøvelse eller truslens fremsættelse skal der være
et berigelsesforsæt.

Fratagelse eller aftvingelse af ting

Den første gren af røveribestemmelsen vedrører fratagelse eller aftvingelse af ting, og omfatter således
samme slags genstande som ved tyveri., ulovlig omgang med hittegods og tingsunderslæb. Røveriet er her
fuldbyrdet, når ringen er frataget eller aftvunget.

Det er uden betydning om besidderen af tingen også er ejer af tingen. Det er heller ikke en betingelse, at
tingen befinder sig umiddelbart hos den truede. Omfattet af røveribestemmelsen er også de tilfælde, hvor
gerningspersonen ved vold skaffer sig adgang til at fjerne penge eller andre ting fra et lokale, som den
truede disponerer over. Røveri vil også være, hvis gerningspersonen i en bank truer personalet til at åbne
bankboksen i kælderen.

For at kunne ifalde straf for røveri skal gerningspersonen have forsæt til at tilegne sig tingen, ligesom det er
tilfældet ved tyveri.

Bringe en stjålen ting i sikkerhed

Den anden gren af røveribestemmelsen omhandler situationer, hvor der er begået tyveri, og
gerningspersonen anvender vold eller trusler om vold for at bringe det stjålne i sikkerhed. Der vil alene
straffes for røveri i denne situation og ikke både røveri og tyveri.

Bestemmelsen omfatter både tilfælde, hvor volden eller truslen om vold udøves over for ejeren/besidderen
af tingen, samt tilfælde hvor volden anvendes i forhold til andre. Det kunne for eksempel være en vagt eller
politibetjent.

Forbrydelsen er fuldbyrdet, når volden er udøvet eller truslen herom er fremsat.

Strafferammen for røveri er fængsel indtil 6 år.

Straffen kan stige til fængsel i 10 år, hvis røveriet er af særlig grov beskaffenhed. Det kan være tilfælde,
hvor gerningspersonen er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri.

 

Hvad er forskellen på røveri og tyveri?

Tyveri er en berigelsesforbrydelse, hvorimod røveri er både tyveri og vold. Ved et røveri er der altså tale
om, at der har været udøvet vold, eller været truet med vold.