BODELING

Vejledningsmøde i op til en time med familieadvokat til en fast pris kr. 2.800,00 inkl. moms

 
BODELING VED SKILSMISSE

Ved en separation eller skilsmisse skal jeres økonomiske fællesskab deles.

For ægteskaber indgået i Danmark er formueordningen som udgangspunkt delingsformue. Det betyder, at ægtefællernes respektive formuer ved skilsmisse skal opgøres og deles imellem dem.

Har ægtefællerne derimod etableret helt eller delvist særeje, eksempelvis ved etablering af ægtepagt, skal særejet som hovedregel ikke deles.

 
BODELINGSAFTALE

I forbindelse med bodeling skal der laves en bodelingsaftale, som er et juridisk dokument, hvori det beskrives, hvem der skal have hvad. 

Når I skal lave en bodelingsaftale, skal I først og fremmest lave en boopgørelse, som er en opgørelse over hvilke aktiver og passiver, der skal indgå i fordelingen. Her skal I anføre, hvor meget I hver især ejer, og hvor meget gæld I hver især har. Dette viser, om I har overskud (positiv bodel) eller underskud (negativ bodel). Ud fra dette beregnes hvor meget, I hver især skal have fra fællesboet. 

Hvis den ene ægtefælle har negativ bodel, og den anden ægtefælle har positiv bodel, deler man kun sidstnævnte. Den negative bodel deles ikke. Det vil sige, at hvis den ene ægtefælle har et overskud på 50.000 kr., og den anden ægtefælle har et underskud på 30.000 kr., deles de 50.000 kr. mellem ægtefællerne, mens gælden på de 30.000 kr. ikke skal udlignes. 

 

BODELING VED SKILSMISSE: FAST EJENDOM

Et af de spørgsmål, der ofte melder sig ved skilsmisse eller separation, er, hvad der skal ske med boligen. Hovedreglen er, at boligen skal deles, medmindre den er gjort til særeje. Det vil sige, at selvom det kun er én af jer, der ejer boligen, skal den indgå i fællesboet og dermed deles ligeligt mellem jer. 

Hvis I ejer boligen i fællesskab, skal I dele ejendommens udgifter, indtil bodelingen er afsluttet. Det vil sige, at hvis en af jer fraflytter den fælles bolig i perioden, kan den fraflyttende ægtefælle få dobbelte udgifter, da der både skal betales til den fælles og den nye bolig. Ifølge retspraksis skal den ægtefælle, der bliver boende i det fælles hjem, til gengæld betale en fiktiv husleje for at have brugsret til hele ejendommen. 

Hvis du er i tvivl om de gældende regler, er det en god idé at tage fat i en advokat, der ved, hvordan man udformer en aftale om betaling af ejendommens udgifter. På denne måde sikrer du dig imod eksempelvis skattemæssige konsekvenser.

BODELING FOR UGIFTE SAMLEVENDE

Hvis I er ugifte samlevende, gælder de almindelige bodelingsregler ikke, da I ikke har formuefællesskab. Det betyder, at I ikke skal dele alt ligeligt mellem jer, når I går fra hinanden. Udgangspunktet er derfor, at I beholder jeres egne ejendele og penge, ligesom I hæfter for jeres egen gæld i forbindelse med jeres brud. 

Har I købt noget sammen, skal dette deles. Hvis I eksempelvis har købt en lejlighed sammen, og begge to står på skødet, skal I hver især have halvdelen af værdien, ligesom I begge fortsat er ansvarlige for at betale, hvis I har fælles gæld. Udover dette har I som udgangspunkt ikke krav på at modtage noget fra den anden, når I går fra hinanden.

 
REGLER FOR BODELING VED SKILSMISSE

Der er aftalefrihed ved en bodeling, hvilket betyder, at så længe aftalen indgås på et fuldt oplyst grundlag, kan parterne fordele boet mellem sig, som de vil. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis du først har indgået en aftale, kan det være svært at komme ud af den igen, hvis du senere fortryder aftalen.

Derfor er det vigtigt, at du kontakter os så tidligt som muligt, så vi kan rådgive dig og fortælle dig om dine rettigheder i forbindelse med en bodeling.

 

HVIS DU SENERE FORTRYDER EN INDGÅET AFTALE

Har du allerede indgået en aftale, som du senere fortryder, vil vi anbefale, at du alligevel kontakter os, da man i nogle tilfælde kan få ændret en indgået aftale. Det gælder specielt, hvis du ikke har fået rådgivning i forbindelse med aftalen.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, kan sagen afgøres ved skifteretten.

Har en af jer særeje, kan du med fordel læse mere her.

 

PRIS PÅ ADVOKAT VED BODELING

Hos Retsadvokaterne kan vi tilbyde et vejledningsmøde, hvor vi fortæller dig om dine rettigheder og hjælper dig med at danne et overblik over din situation. Et sådant vejledningsmøde har en fast pris kr. 2.800,00 inkl. moms. Du kan kontakte Retsadvokaterne på telefon 41 94 80 00.