Justitsminister Nick Hækkerup og ministeren for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen, var den 20. december 2021 i Kosovo for at underskrive politiske erklæringer, der understreger det kommende tætte samarbejde mellem Danmark og Kosovo. Erklæringerne indeholder blandt andet en aftale om, at Danmark kan leje fængselspladser til 300 udvisningsdømte udlændinge i Kosovo. Til gengæld vil Danmark tildele Kosovo 45 millioner kroner årligt i bastandshjælp til grøn energiomstilling og et væsentligt mindre beløb, der skal fremme Kosovos udviklingsengagement indenfor menneskerettigheder og demokrati. Det er estimeret, at aftalens initiativer vil koste Danmark i alt lidt over 4 milliarder kroner.

Baggrunden for aftalen 

Regeringen indgik den 15. december 2021 en ny aftale sammen med Socialistisk Folkeparti (SF), Dansk Folkeparti (DF) og Konservative (KF) om kriminalforsorgens økonomi for 2022-2025. 

Som led i denne aftale blev partierne enige om at leje 300 pladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge. Derudover skal fængselskapaciteten i Danmark udvides med flere hundrede pladser. Det skal gøre det muligt at håndtere op mod 1000 flere indsatte i Danmark, end det er muligt i dag. 

Justitsminister Nick Hækkerup har i denne forbindelse blandt andet udtalt, at:

”(…) Det vil være en banebrydende aftale, der helt konkret vil skabe plads i vores fængsler og lette presset på vores fængselsbetjente samtidig med, at den også sender et klart signal til udvisningsdømte tredjelandsstatsborgere: Jeres fremtid ligger ikke i Danmark, og I skal derfor heller ikke afsone her.”  

Regeringer før den nuværende har tidligere forsøgt at lande lignende aftaler om leje af fængselspladser i udlandet, men det er ikke lykkes før nu. 

Spørger man Justitsministeren, valgte man Kosovo, fordi ”der er plads”. 

Kosovo udbyder dog ikke fængselspladserne, fordi de har overskydende kapacitet. Danmark skal betale 210 millioner euro over 10 år for at leje fængslet, og Kosovo skal flytte 200 fanger fra fængslet, som ligger i byen Gjilan. 

Dertil kommer, at Danmark tildeler Kosovo en donation på i alt mere end 60 millioner euro (omkring 450 millioner kroner), som skal bruges på at fremme den grønne energi i landet. Dette er tiltrængt, da al strøm i Kosovo kommer fra kulfyrede kraftværker. Da der ikke er nok af den, oplever borgere i Kosovo strømafbrydelser næsten dagligt, fordi behovet for strøm er større end det, kraftværkerne kan levere. 

_______________________________________________________

1Du kan læse de officielle politiske erklæringer her:

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/12/Joint-statement-by-The-Government-of-Denmark-and-The-Government-of-Kosovo.pdf.  

2
https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/regeringen-underskriver-politiske-erklaeringer-i-kosovo-om-leje-af-faengselspladser-og-groen-omstilling/.

 

Ambitionerne

Det er forhåbningen, at aftalen kan medvirke til at skabe mange fordele og stor fremgang for Danmark, herunder blandt andet følgende: 

  • Flere fængsels- og arrestpladser,
  • Flere fængselsbetjente, bedre udviklingsmuligheder og bedre arbejdsmiljø,
  • Modernisering af kriminalforsorgens sagsbehandlingssystem,
  • Styrkelse af sikkerheden, herunder b.la. ved styrke af indsatsen over for terrordømte/radikaliserede indsatte og for indsatte med psykiske lidelser. 
 
Hvem og hvordan?

Justitsministeriet har oplyst, at fængselspladserne alene vil blive anvendt til udlændinge fra ikke-EU-lande. Der er tale om mennesker, som har overtrådt regler i Danmark, og som er dømt til udvisning. 

Det er yderligere oplyst, at indsatte med småbørn, skal sendes afsted ”sidst i køen”. 

Ambitionen er, at de udvisningsdømte ved endt afsoning i videst muligt omfang skal udsendes til deres hjemland. 

De politiske erklæringer skal for så vidt angår fængselspladser udmøntes i en endelig aftale, som skal ratificeres i en fælles traktat mellem Kosovo og Danmark.

Traktaten om leje af fængslet i Kosovo vil skulle færdigforhandles i begyndelsen af 2022. Derefter vil der skulle gennemføres ændringer af relevante danske love.

 

Kritik

Aftalen er blevet kritiseret for at være for usikker i forhold til Danmarks internationale forpligtelser, herunder særligt i henhold til retssikkerhed og de indsattes sikkerhed for retfærdig rettergang.

Justitsministeren er dog overbevist om, at konstruktionen i Kosovo vil komme til at leve op til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og at konstruktionen kan tåle at blive prøvet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis det skulle komme så vidt. Han har i denne forbindelse udtalt, at de udvisningsdømte, som skal afsone i Kosovo, vil være underlagt de præcise samme regler, som der er for fængsler i Danmark. 

Justitsministeren har oplyst, at det stilles som en forudsætning i aftalen, at Kosovo får forbedret forholdene i fængslet, og at det også vil være en del af aftalen, at der skal være en dansk ledelse til stede i fængslet. Ledelsen skal være bindeled mellem det danske fængselsvæsen og Kosovos fængselsvæsen og sikre, at de forhold, de indsatte bliver budt, lever op til det, som de to lande har aftalt. 

Der har yderligere været kritik af, at det bliver svært for de indsatte i de kosovanske fængsler at få besøg af deres familie. Dette vil kunne være i strid med retten til familieliv i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hertil har Justitsministeren oplyst, at det er hensigten, at de danske og internationale tilsynsmyndigheder skal have adgang til at aflægge besøg i fængslet på samme måde, som de har her i Danmark.

 

Tidligere vurderinger af fængsler i Kosovo 

Europarådets torturkomité (CPT), der er en uafhængig ekspertkomité, som har til formål at inspicere fængsler med henblik på at forebygge tortur og anden umenneskelig behandling, har tidligere foretaget undersøgelser af fire af Kosovos fængsler fra 2020. 

Rapporterne har kritiseret fængselsbetjentene for at være voldelige mod de indsatte. Der er set mange eksempler på fængselsbetjente, som udøver vold med knytnæveslag og spark mod indsatte, ligesom der blev opdaget stor korruption i forhold til fængselsbetjentene. Også fængslets fysiske rammer blev kritiseret, idet de ydre fysiske forhold var dårlige med knuste ruder, begrænset lys og overfyldte celler i flere af fængslerne mv. 

Herudover ligger Kosovo generelt højt på listen over de mest korrupte lande i verden, hvilket kan skabe tvivl om, hvorvidt Danmarks donation til fremme af demokratiske værdier reelt vil blive benyttet hertil. 

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk