Den 1. april 2019 er det nye familieretssystem trådt i kraft.

Jeg vil med dette blogindlæg forsøge at lave en gennemgang af de nye regler samt hvilke konsekvenser, som de må forventes at få. Reglerne er nye, og derfor kender vi dem ikke i praksis endnu. Nedenstående må derfor læses med et vist forbehold.

Familieretshuset formål (§1)

Af loven fremgår det, at formålet med Familieretshuset er at yde støtte til børn, der er berørt af familieretlige problemstillinger. Familieretshuset skal i den forbindelse sikre barnets trivsel.

Familieretshuset skal således træffe afgørelser ud fra, hvad der er bedst for barnet. Afgørelserne, som Familieretshuset træffer, skal sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare, herunder at være vidne til vold.

Familieretshuset skal fungere som børnenes indgang til at få støtte og familiernes indgang til et enstrenget forløb. Det betyder, at familierne i et vist omfang kan få behandlet deres sager samme sted og derfor ikke længere skal igennem flere instanser.

Inddeling af sager (§4)

Alle henvendelser inden for Familieretshusets kompetencer skal starte i Familieretshuset. Alle henvendelser skal være digitale, ellers vil de som udgangspunkt blive afvist.

Når man henvender sig i Familieretshuset vil ens sag blive visiteret, som enten en grøn (§ 5-sager), gul (§ 6-sager) eller rød (§ 7-sager) sag. Visitationen foretages ud fra en vurdering af sagens karakter og parternes behov. Til brug for denne indledende screening meddeler parterne en række oplysninger om sagen og om familiens forhold.

Screeningen har flere formål. Først og fremmest er formålet at få identificeret sagerne, så der dernæst kan ske hurtig identificering af sager, der indeholder risikofaktorer såsom utilstrækkelig omsorg for barnet, vold, herunder psykisk vold, mellem parterne eller over for barnet, chikane, misbrugsproblemer eller psykisk sygdom, og hvor det derfor bør prioriteres, at der foretages en vurdering af, hvorvidt sagen bør behandles som en rød sag. Screeningen danner grundlag for den efterfølgende visitation og har til formål at pege på forhold, der kan indikere, om sagen skal behandles som grøn, gul eller rød. En sag kan godt efterfølgende ændre karakter fra f.eks. en grøn sag til en gul eller rød sag, eller omvendt.[

Grønne sager

De grønne sager er sager som kan betegnes som enkle sager, hvor parterne er enige, men blot har behov for hjælp til en endelig aftale.

Følgende sager betegnes som udgangspunkt som grønne sager:

 • Anmeldelse af aftaler om forældremyndighed ved enighed
 • Registrering om delt bopæl ved enighed
 • Bevilling af separation og skilsmisse ved enighed
 • Registrering af faderskab og medmoderskab ved enighed
 • Anerkendelse af faderskab og medmoderskab ved enighed
 • Anmeldelse af navne

Udstedelse af resolution om børne- og ægtefællebidrag ved parternes enighed.

Gule sager

De gule sager, er sager som kan betegnes som mindre enkle sager.

Følgende sager behandles altid som gule sager og behandles af Familieretshuset:

 • Hvorvidt en sag skal afvises, hvis den ikke er indgivet digitalt
 • Sager om midlertidig forældremyndighed
 • Sager om midlertidigt kontaktbevarende samvær
 • En klage over en midlertidig afgørelse om forældremyndighed eller bopæl.
 • En klage over ægteskab for personer under værgemål, indgåelse af nyt ægteskab af efterlevende og indgåelse af ægteskab mellem udlændinge
 • Sager om tilladelse til at indgå ægteskab mellem familiemedlemmer
 • Sager om godkendelse af vielser
 • Sager om eksigibilitet
 • Sager om udstedelse og tilbagekaldelse af forældremyndighed efter Haagerkonventionen

Sager, hvor der skal tages stilling til en tvist mellem to private sager

Røde sager

De røde sager er sager, som er omfattet af forældreansvarsloven, og som må betegnes som komplekse. Også sager, som bør behandles sammen med komplekse forældreansvarsager, skal behandles som røde sager.

Hvordan bliver sagerne visiteret

Når Familieretshuset modtager en sag, skal denne visiteres efter overstående regler. I den forbindelse kan Familieretshuset indhente oplysninger fra barnets kommune.

Herefter bestemmer Familieretshuset, om en eller begge parter skal indkaldes til et møde i Familieretshuset, eller sagen blot kan behandles på et skriftlig grundlag.

Familieretshusets frister

Familieretshuset skal visitere en sag hurtigst muligt og så vidt muligt inden for 5 hverdage.

Familiehusets børneenhed 

Familieretshusets Børneenhed yder støtte og rådgivning til børn, der er berørt af familieretlige problemstillinger. Formålet hermed er at hjælpe og understøtte barnets trivsel. Børneenhedens støtte tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov for støtte.

Børneenheden har mulighed for at udpege en børnesagkyndig medarbejder, som kan fungere som kontaktperson for barnet. Ligeledes kan de yde støtte til, at barnet får en bisidder, børnesagkyndig rådgivning samt støtte gennem rådgivningslinje og deltagelse i børnegrupper.

Børneenheden varetager en række opgaver til brug for Familieretshusets behandling af sager, der er omfattet af loven om Familieretshuset. Opgaverne indebærer bl.a. afholdelse af samtale med et barn, iværksættelse af børnesagkyndige undersøgelser ved sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær samt afdækning af barnets perspektiv i disse sager.

Børneenheden har børnesagkyndige medarbejdere, der fungerer som kontaktpersoner med henblik på at støtte og rådgive børn under behandlingen af en sag i Familieretshuset og under en eventuel behandling af sagen i familieretten.

Barnet, hvis sag behandles af Familieretshuset, har til enhver tid ret til at lade sig bistå af andre.

Børneenheden må ikke videregive oplysninger, som et barn har givet Børneenheden, i forbindelse med at barnet har modtaget støtte, medmindre barnet giver samtykke hertil.

Tilbud om rådgivning og konflikthåndtering

Familieretshuset tilbyder parter støtte, navnlig i form af rådgivning og konflikthåndtering, herunder børnesagkyndig rådgivning ved uenighed om eller udsat fuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. Ligeledes tilbydes samarbejdskurser og digitale værktøjer, med henblik på at parterne støttes til at finde en løsning på deres uenighed eller konflikten mellem dem dæmpes. Støtten tilpasses efter parternes behov.

Familieretshuset stiller et digitalt forløb til rådighed, som ægtefæller, der anmoder om skilsmisse ved enighed, og som har fælles børn under 18 år, skal gennemføre i forbindelse med refleksionsperioden på 3 måneder. I den forbindelse tilbydes ægtefæller en rådgivnings- og afklaringssamtale. Ugifte forældre med børn under 18 år kan i 3 måneder efter samlivsophævelse også benytte tilbuddet om en rådgivnings- og afklaringssamtale.

Kommunens initiativret

Den kommunalbestyrelse, der er forpligtet til at yde hjælp til et barn, kan anmode Familieretshuset om at indlede en sag efter forældreansvarsloven, hvis det må antages, at en afgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær kan forhindre en umiddelbart forestående anbringelse af barnet uden for hjemmet.

Ved kommunalbestyrelsens henvendelse skal Familieretshuset iværksætte en undersøgelse af barnets forhold.

Tværfaglig behandling

En rød sag (§ 7-sag) behandles tværfagligt af Familieretshusets børne- og familiefaglige medarbejdere og juridiske sagsbehandlere. Fokus i behandlingen af disse sager er på beskyttelsen af barnet og Børneenhedens afdækning af barnets perspektiv.

Udvekslingen af oplysninger om rent private forhold, mellem Familieretshuset, kommunale myndigheder, sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner, politiet og anklagemyndigheden, sker, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til afdækningen af, hvad der er bedst for barnet.

Indbringelse for familieretten 

Familieretshuset foretager oplysning af sagen og tilbyder parterne rådgivning og konflikthåndtering. Når sagen er oplyst, og der ikke vurderes at være grundlag for at fortsætte det tværfaglige arbejde med parterne, indbringer Familieretshuset sagen for familieretten.

Valg af advokat

Indleder Familieretshuset en sag på baggrund af kommunens anmodning, beskikker Familieretshuset en advokat for parterne. Man har selv lov til at vælge, hvilken advokat man ønsker.

Skal din sag sendes videre til Familieretten, kan du også få beskikket en advokat, hvis du opfylder de økonomiske betingelser.  Når man får beskikket en advokat, betyder det, at Staten betaler advokatens salær, og man har derfor ikke nogen udgifter til advokat.

Klage over Familieretshusets afgørelser

Afgørelser, der er truffet af Familieretshuset indbringes efter anmodning fra en part for Familieretten. Afgørelser truffet af Familieretshuset kan ikke påklages til højere administrativ myndighed. Er man utilfreds med Familieretshusets afgørelse, kan sagen sendes videre til Familieretten.

Anmodningen om, at en afgørelse truffet af Familieretshuset indbringes for Familieretten, skal indgives til Familieretshuset, inden 4 uger efter, at parterne har fået meddelelse om afgørelsen.

 

Skrevet af Cecilie Mieth, advokat

Roskilde den 30.  juli  2019.

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk