Den 17. december 2014 blev der fremsat et lovforslag med ændringer til den eksisterende forældreansvarslov.

Der gøres opmærksom på, at der kun er tale om et forslag til ændring, og det derfor fortsat er den nuværende forældreansvarslov fra 2011, der er gældende.

Jeg vil her og i de følgende indlæg gennemgå de væsentligste forslag til ændringerne, og komme med mit bud på, hvad det vil have af betydning, hvis de bliver vedtaget.

Jeg har i det forrige indlæg gennemgået forslaget om ændringer til bestemmelsen om erstatningssamvær.
Jeg vil i dette indlæg gennemgå forslaget om midlertidige afgørelser om samvær og mødepligt i Statsforvaltningen.

MIDLERTIDIGE AFGØELSER OM SAMVÆR.

I dag træffer Statsforvaltningen midlertidig afgørelser om samvær. I følge loven skal afgørelsen træffes hurtigst muligt og så vidt muligt inden for 4 uger.
Det er allerede nu lovens klare udgangspunkt, at barnets forbindelse med begge forældre skal bevares, også i forbindelse med selve samlivsophævelsen mellem forældrene.
Med det nye lovforslag vil man styrke Statsforvaltningens mulighed for at fastsætte midlertidigt samvær, særligt i de situationer, hvor kontakten er blevet afbrudt uden grund.
Det fremgår af lovforslaget, at Statsforvaltningen skal træffe en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær hurtigst muligt og inden for 3 uger efter modtagelsen af en anmodning om fastsættelse af samvær, medmindre der er begrundet tvivl om, om samvær er bedst for barnet.
Der vil altså – såfremt forslaget bliver vedtaget – være 2 frister for, hvornår Statsforvaltningen skal træffe afgørelse. 4 uger, hvor der er tale om en midlertidig afgørelse og 3 uger, hvor der er tale om en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær.
Kontaktbevarende samvær vil f.eks. være, hvor der ikke er kontakt på ansøgningstidspunktet og hvor samlivet enten lige er ophørt eller hvor der indtil for nylig har været samvær mellem barnet og samværsforælderen.

MØDEPLIGT I STATSFORVALTNINGEN.

I dag indkalder Statsforvaltningen parterne til et vejledningsmøde i forbindelse med en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. Deltagelse i mødet er frivilligt.
En væsentlig del af vejledningsmøderne aflyses på grund af udeblivelse, hvilket medfører, at sagens behandling i Statsforvaltningen trækker ud.
Det forslås med det nye lovforslag, at der indføres mødepligt til vejledningsmøderne. Endvidere forslås det, at det understreges, at undladelse af at svare på statsforvaltningens henvendelser inden for den angivne svarfrist kan medføre, at Statsforvaltningen træffer afgørelse på det foreliggende grundlag – altså uden man selv har haft mulighed for at udtale sig. I samværssager orienteres forældrene om, at manglende medvirken til sagsbehandlingen kan betyde, at der træffes afgørelse om samvær i overensstemmelse med ansøgningen.
Der vil være situationer, hvor forældrene har en gyldig grund til ikke at give møde, f.eks. ved sygdom. I disse situationer skal Statsforvaltningen bede om en lægeerklæring, så det udelukkes at aflysningen sker af chikanøse grunde. Omberammelse skal også være en mulighed, hvis det vurderes, at dette er nødvendigt for at sikre at forælderen kan lade sig repræsentere af en advokat eller have en bisidder med til mødet.

KOMMENTAR.

Jeg er fortaler for at gøre op med samarbejdschikane, og jeg vil derfor hilse forslaget om mødepligt i Statsforvaltningen velkommen. At aflyse og at undlade at møde op til møderne i Statsforvaltningen, er uden tvivl en af de mest brugte metoder til at chikanere Statsforvaltningens arbejde.
Det bør dog holdes for øje, at en velkendt metode til at udsætte møderne i Statsforvaltningen er, at skifte bisidder/advokat i sidste øjeblik inden mødet, således at den nye bisidder/advokat ikke har mulighed for at deltage i mødet. Statsforvaltningen bør derfor have mulighed for at nægte udsættelse af mødet, såfremt aflysning af mødet er sket gentagende gange grundet bisidder/advokat skift.
Det må naturligvis vurderes fra sag til sag, hvornår et mødet ikke længere kan udsættes grundet bisidderen/advokat manglende deltagelse, idet det naturligvis er vigtigt at alles retssikkerhed bevares.

Cecilie Mieth, Retsadvokaterne

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk