Drømmehuset kan ende som en katastrofe uden en ordentlig gennemarbejdet entreprisekontrakt.

En entreprisekontrakt er en kontrakt, som kan indgås mellem en bygherre – det vil sige, den som skal have bygget et hus – og entreprenøren på den anden side – det vil sige den, der skal udføre byggeriet.

Af entreprisekontrakten skal det blandt andet fremgår, hvilket arbejde der skal udføres, hvem der skal udføre det, hvor lang tid det skal tage (en tidsplan), og hvilke betingelser der skal gælde, hvis kontrakten ikke kan overholdes.

En entreprisekontrakt er en af de vigtigste redskaber i forbindelse med et byggeri. Har man ikke en entreprisekontrakt, eller har man ikke en entreprisekontrakt, som er lavet til lige netop det pågældende byggeri, så kan byggeriet ende med at koste meget mere, end det var budgetteret til, og i værste tilfælde kan man ende med at have betalt for et helt hus, men hvor kun halvdelen af huset er bygget færdigt.

Kan man bruge en standardkontrakt?

Det korte svar er nej. Alle byggerier er forskellige, og det er vigtigt, at man udarbejder kontrakten til lige netop det projekt, som kontrakten skal bruges til. Der gælder altså det samme for en entreprisekontrakt, som der gælder for en lejekontrakt eller en ægtepagt. Alle situationer er forskellige, og det kan derfor ikke anbefales at bruge en standardkontrakt, selvom de kan hentes gratis på nettet.

Det er vigtigt, at der i entreprisekontrakten er taget stilling til forskellige ting, så der ikke kommer unødige konflikter, fordi der ikke er lavet en ordentlig aftale. Det er derfor vigtigt, at kontrakten bliver så præcis som overhovedet muligt. Dette kan en standardkontrakt sædvanligvis ikke præstere.

Herudover er der også et andet element, som også er grunden til, at vi anbefaler, at man får udarbejdet entreprisekontrakten af en professionel. I forbindelse med aftalens indgåelse, så vil der naturligvis være forhold, som man ikke er helt enige om. Entreprenøren vil af naturlige årsager have forhold med, som er til hans fordel. Det samme gælder for bygherren. Dette er der ikke noget mærkeligt ved. Sådan vil det altid være, når der er to parter, som ikke har fuldstændig ens interesser. Bygherren vil naturligvis gerne have arbejdet udført så billigt som muligt og bedst muligt. Entreprenøren vil naturligvis gerne tjene flest mulige penge på det og samtidig aflevere et ordentligt produkt. Derfor kan det ikke undgås, at der skal ske nogle forhandlinger, inden den endelige kontrakt er på plads. Det vil derfor altid være en fordel at have en professionel part med, som har prøvet det mange gange før og ved hvad det er, der er vigtigt.

Hvad skal entreprisekontrakten indeholde?

En entreprisekontrakt skal indeholde flere forskellige elementer, og nedenstående er ikke udtømmende. Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste, da det som tidligere nævnt er forskelligt fra byggeri til byggeri.

Entreprisekontrakten skal naturligvis indeholde forhold omkring parterne, og hvor stor entreprisesummen er.

Herudover bør entreprisekontrakten indeholde en tidsplan. Denne vil som oftest være et tillæg til entreprisekontrakten. Når man har en tidsplan, så ved man også, hvornår byggeriet skal være færdigt. Det er vigtigt for, at man kan aftale betingelserne for dagbøder, og hvor store de skal være. Dagbøder i en entreprisekontrakt er til bygherrens fordel. Hvis der ikke er lavet en aftale om dagbøder, så kan bygherren kun få erstatning, hvis han kan bevise, at et eventuelt tab skyldes forsinkelse, og det kan være svært at bevise. På den anden side, så er det til entreprenørens fordel, hvis der i entreprisekontrakten ikke er aftalt noget om dagbøder.

Det er vigtigt, at den, der udarbejder entreprisekontrakten, har et indgående kendskab til f.eks. AB 18. I entreprisekontrakten bør det nemlig aftales, hvilken rækkefølge de forskellige dokumenter skal tillægges af betydning. F.eks. kan det i nogle tilfælde være en fordel, hvis AB 18 på nogle punkter går forud for entreprisekontrakten, mens det ved andre punkter kan aftales, at entreprisekontrakten skal gå forud for AB 18. Udgangspunktet – hvis ikke andet aftales i kontrakten – er, at ingen dokumenter går forud for andre, og det er dermed meget vigtigt, at der tages stilling hertil i entreprisekontrakten.

I entreprisekontrakten skal der også tages stilling til garantistillelse og acontobetaling. For en entreprenør, som har udført mange byggerier, så giver det måske sig selv, men både for en bygherre og for en mindre erfaren entreprenør kan der være faldgrupper i forbindelse med garantistillelsen og acontobetaling, som kan være svære at overskue. Bygherren kan brænde fingrene ved, at for meget af entreprisesummen bliver udbetalt for hurtigt, da en entreprenør så kan smutte, før arbejdet er færdiggjort, men pengene er betalt. På den anden side, så kan entreprenøren brænde fingrene, hvis ikke der er lavet en aftale om acontobetaling, så entreprenøren ikke kan betale sine underentreprenører til tiden. Det er derfor vigtigt at få professionel hjælp fra en, som har prøvet det mange gange før.

Et andet vigtigt element som gerne skal fremgå af entreprisekontrakten, er forholdet omkring ekstraarbejder. Også her kan man komme galt afsted, hvis der ikke er lavet en god aftale. Det er vigtigt for bygherren at vide, hvad byggeriet kommer til at koste. Men det er lige så vigtigt for entreprenøren at være sikker på, at han får betaling for det ekstraarbejde, som han udfører. Har du brug for hjælp til en entreprisekontrakt – så klik her.

Kan man blot underskrive typehusfirmaets entreprisekontrakt?

Svaret er igen nej. Typehusfirmaernes kontrakt er udarbejdet af professionelle, og deres interesser ligger hos typehusfirmaet. Det er derfor absolut nødvendigt, at du får gennemgået entreprisekontrakten af en professionel, som varetager dine interesser. Det kan vise sig at være pengene værd, da der ofte er forhold i kontrakterne, der kan ændres til forbrugerens fordel.

Ovenstående er blot nogle af de forhold, som skal fremgå af en entreprisekontrakt. Det er vores klare anbefaling, at entreprisekontrakten og rådgivning herom ikke er det, der spares væk i et dyrt byggeri. Du kan kontakte os her.

 

Skrevet af Ronnie Varberg, advokat

Roskilde den 10.  juli   2020.

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk