Den 1. april 2019 træder det nye familieretssystem i kraft.

Det helt afgørende i det nye system er, at børnene nu vægtes over andet ved skilsmisser, og dermed har systemet udgangspunkt i børnenes tarv. Samtidig får ægtefæller med børn, der er enige om skilsmisse, en reflektionsperiode, hvor de klædes på til at rådgive deres børn igennem skilsmissen.

Målet med de nye regler er at gøre de i praksis ca. 100.000 familieretlige sager enklere i forløbet samt yde en bedre hjælp til børnene i skilsmissesagerne.

Hvordan vil systemet i praksis se ud? 

 Familieretshuset: 

 Der etableres et nyt system, hvor Familieretshuset er det første, som alle familieretlige sager skal igennem.

I Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) screenes sagerne automatisk på baggrund af en række spørgsmål, som der stilles, når man indgiver ansøgning om skilsmisse.

Herefter visiteres sagerne til det rette forløb af medarbejdere i Familieretshuset, så man sikrer, at sagerne håndteres det rigtige sted.

Familieretshuset bliver således indgangen til systemet i skilsmissesager, hvor parterne har børn.


Fra: https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-nyt-skilsmissesystem/

Sagerne screenes i tre forskellige spor:

  • Et grønt spor:

Her er der tale om de enkle sager, hvor familien ikke har eller kun i begrænset omfang har behov for, at myndighederne involveres.

  • Et gult spor:

Her er der tale om familier, som har behov for hjælp ved rådgivning til at dæmpe en konflikt, som endnu ikke er fastlåst, eller som først fastlåses, hvis der ikke kan indgås en aftale.

  • Et rødt spor:

Det røde spor omfatter familier med behov for omfattende involvering af myndighederne for at sikre barnets trivsel.

Familieretshuset giver ydermere kommunen en mulighed for – i helt særligt situationer – at indlede en sag direkte i Familieretshuset, som et alternativ til mere indgribende afgørelser i det sociale system.

Familieretten: 

I byretterne etableres Familieretten, som skal træffe afgørelse i komplekse sager, hvor konflikten er stor, og der samtidig er andre problemer på spil som f.eks. misbrug og vold. I Familieretten er det en dommer, som træffer afgørelse i sagerne. Ligeledes vil sagerne, som ikke løses i Familieretshuset ende i Familieretten.

 

Hvilke sager vil man kunne ende i Familieretten med? 

Der vil primært være tale om sager, hvor den ene forælder ikke vil efterleve afgørelser fra myndighederne – det kan være sager om samvær eller forældremyndighed samt tilbageholdelse af barnet.

Samtidig vil lovens udgangspunkt ændre sig, så fuldbyrdelse af aftaler og afgørelser om samvær og forældremyndighed alene vil ske af hensyn til barnet og med det formål at varetage barnets bedste.

Fra lovgivers side vil retten samtidig få flere redskaber til at nå frem til en løsning. De kan langt lettere fastsætte tvangsbøder, som vil tage hensyn til forældrenes indkomst, men samtidig har til formål at skulle mærkes hos denne forælder.

Der vil ligeledes som noget nyt blive givet mulighed for kortvarig frihedsberøvelse af en forælder, der tilbageholder sit barn, så barnet kan blive afhentet af den anden forælder uden, at barnet oplever en konfliktfuld aflevering.

Børneenheden: 

Børneenheden skal tage hånd om barnet og sikre, at barnet altid har en voksen at tale med og spørge til råds. Her vil der bl.a. også være børnesagkyndige, som inddrages tidligt i processen så skånsomt som muligt.

 

Refleksionsperiode – hvad betyder det? 

Det er dokumenteret, at skilsmisser påvirker børnene og deres hverdag.

Man ændrer derfor på, at man kan skilles fra den ene dag til den anden og introducerer en såkaldt reflektionsperiode, som gør, at ægtefæller med børn har en reflektionsperiode på 3 måneder. Dette indføres alene, hvor forældrene er enige om at blive skilt.

I 3-måneders perioden sikres forældrene hver især en mulighed for tid til eftertanke samtidig med, at både forældre og børn tilbydes rådgivning.

Der lægges vægt på at tilbyde forældrene en målrettet rådgivnings- og afklaringssamtale, som skal oplyse forældrene om den betydning, som skilsmissen har for børnene, samt hvordan forældrene på bedst muligvis støtter barnet i situationen.

Der vil ligeledes være et digitalt forløb, som på sin vis underviser forældrene i håndtering af børns reaktioner i brudsituationen.

Forældre på lige fod: 

 Udover at børnene sættes højest, så er tanken med det nye system, at forældrene skal være forældre på lige fod.

Det betyder, at forældre fremadrettet skal have mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl begge steder.

 

Skrevet af Cecilie Mieth, advokat

Roskilde den 1.  april  2019..

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk