NY LEJELOV 2015

Den nye lejelov er gældende fra juli 2015, og vi vil med dette blogindlæg gennemgå et udvalg af de nye regler, som følger af den nye lov.

Den nuværende lejelov er fra 1939. Hensigten med den nye lejelov er at forenkle og modernisere reglerne, så der opstår færre konflikter mellem lejer og udlejer.

De nye regler kan du se nedenfor med en efterfølgende forklaring.

Vedligeholdelse:
 • Lejers ubetinget krav på vedligeholdelse kommer til at fremgå af loven*1
 • Kravet til udlejer om fremlæggelse af et vedligeholdelsesregnskab for ejendomme med omkostningsbestemt leje for at varsle lejeforhøjelse, ophæves*2
 • Reglen om binding i Grundejernes Investeringsfond af hensættelser til forbedringer i uregulerede ejendomme ophæves*3
 • For ejendomme med omkostningsbestemt leje, skal der etableres en ordning med rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner*4
Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse og beboerrepræsentation.
 • Kravet til udlejer om at medsende regnskab for udvendig vedligeholdelse ophæves*5
 • Pligt for udlejer til at høre beboerrepræsentanterne*6
Trappeleje
 • Trappeleje afskaffes*7
 • Udlejer kan beslutte, at lejen i en 2-årig periode skal reguleres efter nettoprisindekset*8
Ind- og fraflytningssyn
 • Det bliver obligatorisk at foretage ind- og fraflytningssyn*9
Istandsættelse 
 • En aftale om nyistandsættelse ved fraflytning kan ikke længere aftales*10
 • Normalistandsættelse indføres*11
Dusørregler
 • Sanktioner over for udlejer, som kræver penge under bordet*12
Forhåndsgodkendelser af huslejen
 • Gebyr for at få forhåndsgodkendt lejen i huslejenævnet bliver mindre*13
 • Der udarbejdes en målrettet vejledning til enkeltudlejere om tidsbegrænset udlejning*14
Opsigelse af lejer af ejerlejlighed eller andelsbolig 
 • Udlejers adgang til opsigelse med 1 års varsel kommer også til at gælde for ejerlejligheder og andelslejligheder*15
Sommerhuse
 • Lejeloven kommer ikke længere til at gælde for sommer- og fritidshuse*16
FORKLARING AF REGLERNE:

*1: Med den nye lov bliver lejerens krav på vedligeholdelse ubetinget, og kommer til at fremgå af loven.

*2: Med den nuværende lejelov, er det et krav, at udlejer af ejendomme med omkostningsbestemt leje, dvs. ejendomme hvor , huslejen udregnes i forhold til, hvad driften af ejendommen koster,  skal lave et vedligeholdelsesregnskab og oplyse om indestående på vedligeholdelseskonti, for at varsling af lejeforhøjelser er gyldige. Dette krav ophæves med den nye lejelov.

* 3: Ordningen om binding i Grundejernes Investeringsfond af hensættelser til forbedringer i uregulerede ejendomme, ophæves. Den nuværende ordning betyder, at ejere af udlejningsejendomme efter lejelovgivningen, har pligt til at holde ejendommen og det udlejede forsvarligt vedlige. Pligten er ubetinget og afhænger ikke af, om ejendommen er omfattet af reglerne om vedligeholdelseskonti og heller ikke af, om der er penge på kontiene.
Reglerne om vedligeholdelseskonti skal sikre, at der af huslejeindtægten sættes beløb af til ejendommens vedligeholdelse. Grundejernes Investeringsfond administrerer de beløb, som hensættes på kontiene.

*4: Med den nye lejelov vil det fremover være sådan, at for ejendomme med omkostningsbestemt leje, skal der etableres en ordning med rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner.

Dette gælder dog ikke for småejendomme (1-6 lejemål i ejendommen) eller hvor udlejer kun udlejer en bolig. Det gælder heller ikke for ejer af udlejede ejerlejligheder, hvis de ikke har bestemmende indflydelse i ejerforeningen, og andelshavere, der udlejer en eller flere lejligheder i samme andelsboligforening uden at have bestemmende indflydelse i andelsboligforeningen.

*5: Med den nye lov skal udlejer ikke længere medsende regnskab for udvendig vedligeholdelseskonto, som har været tilfældet hidtil, når der skulle ske lejeforhøjelse.

*6: Derimod bliver der med den nye lov indført en pligt for udlejer til at høre beboerrepræsentanterne før gennemførelse af varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelser. Beboerrepræsentanter kan handle på de øvrige beboers vegne over for udlejer og kan blandt andet bistå en lejer med at gennemgå boligen for fejl og mangler.

*7: Med den nye lejelov afskaffes trappeleje. Trappeleje er, når lejen stiger med et bestemt beløb på bestemte tidspunkter i lejeperioden.

*8: Med den nye lejelov kan en udlejer, der lejer en lejlighed ud efter omkostningsbestemt leje, beslutte, at lejen i en periode på 2 år, årligt skal reguleres efter nettoprisindeks. I ejendomme, hvor huslejen ikke er omkostningsbestemt, skal udlejer og lejer aftale, at lejen reguleres efter nettoprisindeks. Den indeksregulerede leje vil fortsat være omfattet af reglerne om det lejedes værdi.

*9: Hvis udlejer har mere end en bolig, gøres det obligatorisk, at der foretages ind- og fraflytningssyn, ligesom der skal udarbejdes ind- og fraflytningsrapport. Hvis reglerne ikke opfyldes, mister udlejer sit krav på istandsættelse.

*10: Der kan med den nye lov ikke længere aftales nyistandsættelse ved fraflytning.

*11: Med den nye lov bliver der indført normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering – inkl maling af træ og jern – , mellemslibning og lakering af gulve efter behov.

*12: Med den nye lov kan udlejer frakendes retten til at administrere sine udlejningsejendomme, hvis han idømmes bøde- eller fængselsstraf efter reglerne om dusør og samtidig ikke har efterlevet en eller flere huslejekendelser inden for en periode på 2 år. Reglerne om dusør fremgår af lejeloven, som fastslår, at udlejer ikke må tage penge fra lejer, selvom udlejer har haft udgifter til at finde en ny lejer – mere populært også kendt som “penge under bordet”.

*13: Fra 1. april 2013 blev det muligt at få huslejenævnet til at vurdere, hvor meget en lejebolig kunne udlejes til. Gebyret for denne vurdering er 3.500 kr. Dette gebyr nedsættes til 500 kr. for en ejer af en enkelt ejerlejligheds eller andelshavers udlejning.

*14: Der bliver udarbejdet en vejledning til enkeltudlejere om tidsbegrænset udlejning, og andre forhold af relevans for i forbindelse med udlejning og indgåelse af lejekontrakt.

*15: Med den nye lov kan udlejer af en ejerlejlighed eller andelslejlighed opsige lejer med 1 års varsel, hvis han selv skal bruge lejligheden. Det er dog et krav, at udlejer selv har haft lejligheden, da lejekontrakten blev indgået, og det er den eneste ejer- eller andelsbolig udlejer har. Du kan læse mere om opsigelse af lejer her.

*16:  Ved udlejning af sommerhus og fritidshuse eller huse der kan sidestilles dermed, som udlejes til fritidsformål, vil ikke længere være omfattet af lejeloven.

KOMMENTAR

Der har været store forventninger til den nye lejelov, og nu er den så endelig kommet. Den har dog ikke gjort det nemmere at være udlejer, hvilket ellers var at ønske.

Reglerne om obligatorisk indflytningssyn, som skal forgå på en blanket virker forældet. Hvis man ønsker en modernisering af lejeloven kunne man med fordel gøre brug af billeder taget på en smartphone og overlevering på telefonen eller ved e-mail, ligesom det ikke bør være nødvendigt at lejer og udlejer skal mødes for at gennemgå lejeboligen. I praksis bliver det meget besværligt, og hvad skal der ske, hvis lejer og udlejer ikke kan blive enige ved indflytningssynet?

Hvis reglerne ikke opfyldes om obligatorisk ind- og fraflytningssyn, mister udlejer sit krav på istandsættelse, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for udlejer.

Beslutningen om at fjerne bestemmelsen om “nyistandsættelse” og ændre det til “normal istandsættelse” kan også give anledning til yderlige konflikter mellem lejer og udlejer. I følge den nye lov, skal den normale istandsættelse ske, når den er nødvendig, men hvem skal afgøre, hvornår istandsættelsen er nødvendig? Det kan i sidste ende blive domstolene, hvilket ikke er i overensstemmelse med at ville forhindre konflikter mellem lejer og udlejer.

Det vil med de nye regler ikke længere være muligt for udlejer at få boligen tilbage i samme stand, som lejer modtog den, hvis den var nyistandsat ved lejemålets indgåelse.

En ting er at afskaffe trappeleje, men den nye bestemmelse om at en udlejer, der lejer en lejlighed ud efter omkostningsbestemt leje, kan beslutte, at lejen i en periode på 2 år, årligt skal reguleres efter nettoprisindeks, virker meget forvirrende.

Ved trappeleje fastsætter man i lejeaftalen faste beløb på, hvor meget lejen skal stige og hvornår. Med den nye regel skal lejen reguleres efter nettoprisindekset, men nettoprisindekset er en begrænset stigning, som for det meste er mindre, end stigningerne i ejendommens egentlige udgifter. Det kan blive dyrt for udlejer, at man ikke kan fastsætte en trappeleje.

Den nye lov virker ikke moderniseret og forenklet snare tværtigmod – særligt for udlejer.

Du kan læse mere om lejeret her

SØGER DU EN ADVOKAT MED SPECIALE I LEJERET?
Så udfyld kontaktformularen herunder, og du vil blive ringet op.
Du kan også ringe direkte på Tlf. 41 94 80 00

BLEV DU KLOGERE AF DET DU LIGE LÆSTE?
Så del det med dit netværk og venner.

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk