Den 17. december 2014 er der fremsat et lovforslag med ændringer til den eksisterende forældreansvarslov.

Der gøres opmærksom på, at der kun er tale om et forslag til ændring, og det derfor fortsat er den nuværende forældreansvarslov fra 2011 der er gældende.

Jeg vil her  og i de følgende indlæg gennemgå de væsentligste forslag til ændringerne, og komme med mit bud på, hvad det vil have af betydning, hvis de bliver vedtaget.

Jeg vil her gennemgå forslaget om ændringer til bestemmelsen om erstatningssamvær.

SAMVÆR OG ERSTATNINGSSAMVÆR

Statsforvaltningen fastsætter omfanget af samværet med samværsforælderen, dvs. den forælder, som ikke har barnet boende.

For at sikre barnets kontinuerlige kontakt med begge forældre, er det med lovforslaget forslået, at det af loven skal fremgå, at samværet kun kan bortfalde, når forældrene har aftalt det eller Statsforvaltningen/Fogedretten har truffet afgørelse om, at samværet skal bortfalde.

I dag kan samværsforælderen anmode fogedretten om erstatningssamvær, hvis barnet ikke er blevet udleveret til et fastsat samvær.

Igen for at sikre barnets kontinuerlige kontakt med begge forældre, er det med lovforslaget forslået, at det af loven skal fremgå, at samvær der ikke gennemføres, automatisk skal udløse erstatningssamvær, medmindre det skyldes samværsforælderens forhold, at samværet ikke  bliver gennemført.

Det automatiske erstatningssamvær foreslås placeret i den efterfølgende uge. Hvis samværsforælderen er forhindret i den efterfølgende uge, bortfalder erstatningssamværet. Hvis bopælsforælderen aflyser erstatningssamværet, bliver der automatisk fastsat et nyt erstatningssamvær ugen efter medmindre det falder i samværsforælderens allerede fastsatte samvær.

KOMMENTAR

Det er altid godt, at det bliver fastslået, at samværet skal overholdes medmindre forældrene aftaler noget andet. Dette kan efter min opfattelse ikke understreges nok.

Det er dog ikke i de situationer, hvor forældrene selv er i stand til at lave aftaler, at det er nødvendigt at understrege, at samværet skal overholdes. Det er nødvendigt at understrege hos de forældre, hvor samarbejdet ikke fungere. Derfor vil det efter min opfattelse være hensigtsmæssigt, at der bag de nye ændringer også fulgte sanktioner, såfremt barnet ikke blev udleveret til samvær.

Med den nuværende lov, kan samværsforælderen henvende sig til fogedretten for at få barnet udleveret til erstatningssamvær.

Med forslaget til ændringerne vil man gøre dette erstatningssamvær automatisk, således at samværsforælderen ikke skal sende en ansøgning med efterfølgende sagsbehandling før et erstatningssamvær kan gennemtvinges.

Det er dog svært at tro, at de situationer, hvor det er nødvendigt at tale om erstatningssamvær, at forældrene selv skal få gennemført et erstatningssamvær.

Som det fremgår af bemærkningerne til ændringerne til lovforslaget, så vil bestemmelsen kun få praktisk betydning i de situationer, hvor forældrene ikke kan samarbejde om samværet og derfor ikke kan indgå aftaler om ændringer af samværet.

Men i de situationer, hvor forældrene ikke kan samarbejde om samværet og derfor ikke kan indgå aftaler om ændringer af samværet, vil de umuligt kunne være enige om erstatningssamværet.

Der vil f.eks. kunne opstå uenighed om, hvorvidt aflysningen skyldes samværsforælderens forhold, hvilket ikke er et ualmindeligt argument fra bopælsforælderen, som har aflyst samværet.

Dertil kommer, at det fastsatte erstatningssamvær ugen efter, kan aflyses af bopælsforælderen med den konsekvens, at erstatningssamværet så fastsættes ugen efter igen, som normalt vil være samværsforælderens “uge” – altså intet erstatningssamvær.

Der er med dette forslag derfor fortsat mulighed for at udøve samarbejdschikane.

Der er for mig at se altså fortsat et behov for at komme samarbejdschikanen til livs i forbindelse med samvær, således at bopælsforælderens manglende udlevering af barnet skal have en konsekvens for bopælsforælderen.

Endvidere gør forslaget heller ikke op med en samværsforælders samarbejdschikane. Det vil med den nye bestemmelse fortsat være muligt for samværsforælderen at chikanere bopælsforælderen ved at påberåbe sig et automatisk erstatningssamvær.

Det er derfor min klare opfattelse, at denne del af ændringerne til lovforslaget, ikke får den ønskede betydning, som er nødvendig for at komme samarbejdschikane til livs i forbindelse med samvær.

Læs mere om samvær her

 

Skrevet af Cecilie Mieth, Retsadvokaterne

Roskilde den 1. februar 2015.

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk